Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions al foment de l'associacionisme, a entitats associatives representatives del sector pesquer per a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es convoca, per a l'exercici 2023, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions a les entitats d'àmbit nacional, per a la realització de les activitats previstes en els apartats a), b) i c) de l'article 1 del Reial decret 849/2017, de 22 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer.

a) Activitats de representació davant l'Administració General de l'Estat o de participació en els seus òrgans col·legiats.

b) Activitats de representació i de participació davant la Unió Europea i institucions internacionals.

c) Realització d'activitats específiques d'especial interès per al sector pesquer, en l'àmbit nacional i internacional, entre les quals es troben: l'organització i participació en congressos, seminaris i assemblees previstes estatutàriament; les activitats la finalitat sigui aconseguir una major integració de la dona en el sector pesquer, així com aquelles que afavoreixin la investigació i el desenvolupament tecnològic en aquest sector, com ara: ponències, seminaris, i elaboració d'informes i butlletins.
Beneficiaris Podran ser beneficiàries de les subvencions les següents entitats:

- Entitats associatives representatives del sector extractiu de la pesca costanera artesanal.

- Entitats associatives representatives del sector pesquer empresarial extractiu.

- Entitats associatives representatives del sector de l'aqüicultura.

- Entitats associatives representatives del sector transformador de productes de la pesca.

- Entitats associatives representatives del sector comercialitzador-distribuïdor de productes de la pesca.

- Entitats jurídiques l'objecte social de les quals sigui fomentar la recerca industrial, el desenvolupament tecnològic i de projectes d'I+D+i en el sector pesquer.

- Entitats associatives l'objecte de les quals sigui fomentar la defensa dels interessos econòmics i professionals de les dones que treballen en el sector pesquer.

Aquestes entitats hauran de complir els requisits establerts en l'article 2.2 del Reial decret de bases reguladores de les ajudes.
Despeses subvencionables Es podrà concedir ajuda a les despeses següents:

a) Despeses de personal inclosa la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades. Aquestes despeses es calcularan com el producte del cost horari mitjà de cada treballador pel nombre d'hores dedicades a l'activitat. El cost horari mitjà es calcularà dividint les retribucions salarials brutes dels dotze mesos anteriors a l'atorgament de l'ajuda entre 1.720 hores si el contracte és a temps complet, o les parts proporcionals en el cas que el treballador hagi estat contractat menys de dotze hores o treballi a temps parcial. Els citats despeses de personal només seran subvencionables fins al límit de les retribucions fixades com a salari base més pagues extraordinàries per als corresponents grups professionals en el Conveni Col·lectiu Únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat. Cada convocatòria reflectirà aquests imports màxims.

b) Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament, que ocasionen les diferents activitats a subvencionar, amb els límits establerts per al grup 2 de l'Administració General de l'Estat, segons el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnització per raó del servei, d'acord amb el que correspongui al grup professional equivalent, i sense superar en cap cas els muntants assignats al grup II.

c) Despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l'activitat: inclou despeses de subministraments, adquisició de material, correu i altres similars.

d) Quotes abonades per pertinença a associacions nacionals o internacionals.

e) Serveis de l'auditor o empresa auditora inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un màxim de 1.000 euros.

f) L'IVA és subvencionable quan no sigui recuperable.

g) Despeses per costos indirectes, sempre que afectin l'execució de les activitats subvencionables, no pot superar el límit del 20% del total dels costos imputats a aquestes.
Requisits Les entitats han de complir els requisits següents:

a) No tenir ànim de lucre. A aquests efectes, es considera que no tenen ànim de lucre aquelles entitats que també desenvolupin activitats de caràcter comercial, sempre que els beneficis resultants d'aquestes s'inverteixin en la seva totalitat en el compliment dels seus fins institucionals.

b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) El volum total de despeses subvencionables en el període cobert per la convocatòria es correspondrà amb les activitats pròpies de les finalitats, segons els estatuts de l'entitat sol·licitant, reflectits així mateix en la seva comptabilitat corresponent a aquest període, elaborada d'acord amb el Pla general de comptabilitat vigent.

d) Tenir àmbit d'actuació nacional, dit àmbit d'actuació ha d'estar reflectit en els seus estatuts.

e) Obtenir un grau de representativitat d'almenys 20 punts, d'acord amb els criteris de valoració per determinar la representativitat, que estableix l'article 4.1.c).
Termini de realització Les activitats objecte de subvenció en la present convocatòria seran les realitzades entre 16 de setembre de 2022 i el 15 de setembre de 2023.
Dotació pressupostària 550.000 €
Quantia La distribució dels fons disponibles es durà a terme de conformitat amb els criteris establerts en l'article 4 de la Convocatòria.
Lloc de presentació Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seva seu electrònica (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/semapa), segons els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de presentació Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació d'aquest extracte en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 118 de 18.05.2023)
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 185 de 04.08.2021)
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 125 de 26.05.2021)
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 170 de 14.07.2018)
 • Bases reguladores (BOE 230 de 23.9.2017)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.