Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, així com per a inversions en bioseguretat en vivers, escomeses per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Modificació RD 949/2021)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte U. Les referències realitzades al Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, s'entendran referides als preceptes i annexos corresponents del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Així mateix, les referències realitzades a les Directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de 2014 a 2020, s'entendran referides als preceptes i annexos corresponents Directrius aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de conformitat amb la Comunicació de la Comissió Europea (2022/C 485/01).


Dos. En l'article 26 s'afegeix el següent apartat 3:

«3. Així mateix, les comunitats autònomes realitzaran l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executin en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener. Aquesta anàlisi es realitzarà en compliment dels requisits en l'àmbit de la prevenció, detecció i correcció del conflicte d'interès que la Comissió Europea exigeix als Estats membres beneficiaris del MRR sobre la base de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i de les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió Europea, i de l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i es reforcen els mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos; i, en particular, per a les entitats sense informació de titularitat real en les bases de dades gestionades per la AEAT de la citada ordre.

El compliment de l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos respon a la necessitat de salvaguardar els interessos financers de la UE.»


Tres. La disposició addicional segona queda redactada com segueix:

«Disposició addicional segona. Actuacions directes de les comunitats autònomes.
No obstant això el que es preveu en aquest reial decret, les comunitats autònomes podran, en cada exercici, dur a terme inversions directes en les tipologies d'actuació del capítol II i incloure també aquelles inversions en sistemes de desinfecció amb vehicles mòbils, així com la realització d'inversions en mitjans i sistemes de sacrifici i eliminació d'animals afectats per malalties epizoòtiques a realitzar amb intervenció de les administracions per a garantir les mesures de bioseguretat necessàries i impedir la transmissió d'aquestes malalties infeccioses, d'acord amb l'article 26 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, per a això podran reservar una part del pressupost que els correspongui, no superior al 20 %, sempre que l'haguessin comunicat prèviament a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària almenys, un mes d'antelació a la convocatòria de què es tracti.»
Normativa
  • Modificació de Real Decreto 949/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
  • Real Decreto 949/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.