Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Modificació RD 948/2021))

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte U. Les referències realitzades al Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, s'entendran referides als preceptes i annexos corresponents del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Així mateix, les referències realitzades a les Directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de 2014 a 2020 s'entendran referides als preceptes i annexos corresponents en les Directrius aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de conformitat amb la Comunicació de la Comissió Europea (2022/C 485/01).

Dos. L'article 5 queda redactat com segueix:

«Article 5. Vigència dels programes de suport.
1. Els programes de suport per a l'impuls a la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, que es contenen en aquest reial decret, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estaran en vigor des de l'endemà de la publicació d'aquest reial decret en el “Butlletí Oficial de l'Estat” fins al 30 d'abril de 2024.

2. Les sol·licituds d'ajuda corresponents podran cursar-se a partir del moment i en la forma que estableixin les comunitats autònomes en les seves respectives convocatòries, sense que, en cap cas, puguin aprovar-se aquestes convocatòries amb posterioritat a la finalització de l'expressat termini de vigència.»

(...)

Normativa
 • Modificació de Real Decreto 948/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
 • Correcció d'errors de Real Decreto 948/2021 (BOE 186 de 04.08.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.