Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a la cooperació per a la preparació i execució de projectes d'innovació d'interès general duts a terme per grups operatius supraautonómicos de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) (Reial Decret)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte L'objecte d'aquest reial decret és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a la cooperació per a la preparació i execució de projectes d'innovació d'interès general per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos o serveis, desenvolupaments experimentals o innovació en matèria d'organització o de processos de transformació i comercialització, en els sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari.

Els projectes seran duts a terme per grups operatius supraautonómicos de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), definits en l'article 3.

Aquestes bases reguladores seran aplicables a les ajudes per a la cooperació per a la preparació i execució dels projectes innovadors assenyalats en l'article precedent, podent estendre's tant a la innovació en la producció de béns i serveis dirigits al mercat o de caràcter públic, com a la seva distribució i comercialització, per a millores econòmiques, ambientals o socials a través de grups operatius de la AEI-Agri, que s'executin en el territori de dos o més comunitats autònomes.
Beneficiaris Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquest reial decret, en aplicació de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre si, que s'associïn per a formar part d'un grup operatiu supraautonómico de la AEI-Agri, per a preparar i executar un projecte innovador, segons es detalla en l'article 1

Les integrants del grup operatiu podran ser:

a) Del sector agroalimentari i forestal: productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, cooperatives agràries i les seves associacions o federacions, comunitats de regants.

b) Del sector investigador o del coneixement, personal investigador, personal tecnòleg, universitats, centres de tecnologia, entitats de R+D+I, personal assessor o entitats d'assessorament, plataformes tecnològiques, centres de recerca i experimentació, entre altres.

c) Uns altres: organitzacions no governamentals, grups d'acció local o qualsevol altre actor que exerceixi un paper rellevant en l'execució del projecte.
Accions subvencionables Les actuacions subvencionades en el marc d'aquest Reial decret s'emmarquen en el Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Corresponen a la submesura 16.1 + 16.2 «ajudes per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies» en els sectors agrícola, forestal i agroalimentari, i es pot estendre tant a la producció de béns i serveis, dirigits al mercat o de caràcter públic, com a la distribució i comercialització.

- Àrea focal 2A: Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes, en particular a fi d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

- Àrea focal 3A: Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant millor en la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

- Prioritat 4: Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura.

- Àrea focal 5A: Aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura

- Àrea focal 5C: Facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, deixalles i residus i altres matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
Despeses subvencionables Aquestes subvencions es destinaran a cobrir les despeses que estiguin directament relacionats amb la preparació i l'execució del projecte innovador, així com la transferència de coneixements i la divulgació dels seus resultats.
Requisits Les agrupacions sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

a) Almenys un membre de l'agrupació beneficiària ha de pertànyer a algun dels següents sectors productius: agricultura, ramaderia, silvicultura, transformació o comercialització de productes agroalimentaris o forestals. No se subvencionaran en virtut d'aquest reial decret projectes en els quals únicament participin organismes de recerca.

b) No podran formar part de l'agrupació beneficiària les comunitats autònomes ni els organismes i entitats d'elles dependents pertanyents al sector públic institucional autonòmic, conforme a l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, incloses les Universitats públiques (excepte les no transferides). Tampoc podran formar part de l'agrupació beneficiària aquelles entitats del sector públic en les quals la participació autonòmica, sense ser majoritària, sigui superior a la d'altres administracions. No obstant això, aquests actors sí que podran ser contractats o subcontractats per les integrants de l'agrupació beneficiària.

c) Tindran caràcter supraautonómico, que a l'efecte d'aquestes bases reguladores, implicarà que l'agrupació estarà formada per almenys dos membres la seu principal dels quals radiqui en comunitats autònomes diferents i es pugui acreditar que l'agrupació, a través dels seus integrants, té activitat o disposa d'establiments en almenys dues comunitats autònomes.


Els projectes innovadors d'interès general objecte de les presents ajudes es basaran en el model d'innovació interactiva que consisteix en:

a) Desenvolupar solucions innovadores que se centrin en les necessitats dels qui es dediquen a l'agricultura o la silvicultura i, al mateix temps, abordar les interaccions en el conjunt de la cadena de subministrament, quan escaigui;

b) Comptar amb una agrupació dels socis i sòcies amb coneixements complementaris, com a agricultors, personal assessor, personal investigador, empreses o organitzacions no governamentals, en la combinació específica que resulti més adequada per a aconseguir els objectius del projecte, i

c)    Presa decisions i creació de manera conjunta durant tot el projecte, per part de l'agrupació.

Els projectes han de promoure noves formes de cooperació, la qual cosa comprèn també les formes de cooperació existents en cas d'inici d'una nova activitat. Per això hauran de contenir noves activitats, en cap cas activitats que ja s'estiguin duent a terme.
Termini de realització El termini d'execució dels projectes i del pla de transferència de coneixements i informació dels seus resultats s'establirà en cada convocatòria, i no superarà els set anys.

Totes les activitats incloses en el programa de treball del projecte d'innovació hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la sol·licitud d'ajuda. Les activitats de preparació del projecte podran haver-se iniciat abans de presentar la sol·licitud d'ajuda, però sempre dins del període d'elegibilitat del PEPAC, segons es detalla en l'article 9 i segons es concreti, en la corresponent convocatòria.
Quantia El límit màxim d'aquestes ajudes es determinarà en la corresponent convocatòria i en cap cas superarà els 600.000 euros per agrupació beneficiària i projecte, per als projectes en els quals la innovació s'orienti als productes de l'annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, o de 500.000 euros en els casos restants.

La intensitat de l'ajuda serà del 100 % per a tots els tipus de despesa indicats en l'article 9, excepte per a les inversions productives, que se subvencionaran al 65 %.
Lloc de presentació Les sol·licituds d'ajuda es dirigiran a la Presidència del FEGA, O.A. i es presentaran en el registre electrònic accessible a través de la seu electrònica associada del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/semapa), d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de presentació Aquest termini serà de quinze dies hàbils, comptats des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», tret que la respectiva convocatòria l'ampliï.
Normativa Reial Decret (BOE núm. 117 de 17.05.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.