Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a fomentar les activitats forestals, agrícoles-ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques i les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'eficiència i estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Objecte L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals a particulars i destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora d’habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis.
Beneficiaris Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

- Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

Les persones físiques.

1) Subvencions per a activitats forestals.

a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats pel Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).

b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en els àmbits esmentats a l’art. 2 per a aquesta línia de subvenció, que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc.

c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.

2) Subvencions per a activitats agrícoles-ramaderes

a) Els/Les titulars de les activitats agrícoles i ramaderes o els/les propietaris/àries de les finques en les quals s’ubiquin aquestes activitats incloses en els àmbits esmentats a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció.

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que integrin un conjunt d’activitats i finques agrícoles i ramaderes incloses en els mateixos àmbits definits a l’art. 2.

3) Subvencions per a activitats d'empreses de serveis

a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins dels àmbits definits a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció.

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats.

c) Als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas.

4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic

a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins dels àmbits definits a l’article 2 d’aquestes bases per a aquesta línia de subvenció.

b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.

c) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, així com d’aquells de valor patrimonial justificat ubicats dins dels àmbits definits a l’article 2 de les presents bases.

5) Subvencions per a les activitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les activitats de caràcter cívic, cultural o esportiu organitzades per entitats de caràcter cívic, cultural o esportiu ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i sempre que compleixin les següents condicions:

a) Ser entitats legalment constituïdes.
b) Ser entitats sense ànim de lucre.
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament estiguin explícitament vinculades amb la conservació i/o l'ús públic dels àmbits esmentats en l'article 2 per a aquesta línia de subvenció i que preferentment vagin adreçades al públic en general.

6) Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa a i l’eficiència estalvi energètic en edificis.

a) Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació urbanística irregular.

b) També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica.
Accions subvencionables Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

- Activitats forestals.

- Activitats agrícoles i ramaderes.

- Empreses de serveis.

- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.

- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu.

- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa i actuacions d'eficiència energètica en edificis
Característiques L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:

- El dels Plans especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu i Foix, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.

- Aquestes bases també seran d’aplicació a l’àmbit del Pla especial de l’espai natural protegit de la Serralada de Marina.

- En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 2000 dels municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès.

- També s’inclou el sòl no urbanitzable dels municipis de l’àmbit de l’espai natural de Sant Miquel del Fai (Bigues i Riells del Fai, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze de Safaja).

- A aquests efectes, en les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en finques registrals que tinguin al menys el 50% de la seva superfície dins dels límits dels plans especials de protecció.

- Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de l’Espai Natural Protegit de Guilleries - Savassona així com el dels Plans especials de delimitació de l'Espai d'Interès Natural de les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

- En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes i la corresponent a les instal·lacions tèrmiques de biomassa i a l’eficiència -estalvi energètic en edificis, l’àmbit de aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins dels espais naturals protegits esmentats anteriorment.
Termini de realització Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.

Les subvencions atorgades s’hauran de justificar entre el 2 de gener i el 31 de març de 2025.
Dotació pressupostària La quantitat total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions serà de 500.000,00 EUR.
Quantia 1) Subvencions per a activitats forestals 
Límit màxim de 4.000 euros per sol·licitant.

2) Subvencions per a activitats agrícoles-ramaderes
Límit màxim de 5.500 euros.

3) Subvencions per a empreses de serveis
Límit màxim de 5.500 euros.

4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic
Límits màxims de 5.500 euros.

5) Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa - eficiència energètica en edificis.
Límit màxim de 8.000 euros.

6) Subvencions per a les Entitats culturals, cíviques i esportives
Límit màxim de 1.100 euros.

La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l'activitat, actuació o obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L'import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l'import sol·licitat.
Lloc de presentació A través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ ) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 22 de maig i finalitzarà el 30 de juny de 2023.
Normativa Extracte de la Convocatòria (BOP Barcelona de 17.05.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.