Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació


Ajuts a la renda:


Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat.

Ajut complementari a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.

Sol·licitud de drets de la reserva nacional.


Règims en favor del clima i el medi ambient:

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures mediterrànies.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit.

Ecorègim d'Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys plans.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà.

Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent elevat i bancals.

Ecorègim d'Agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.


Ajuts associats per als agricultors:

Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació.

Ajut associat a la producció sostenible d'arròs.

Ajut associat a la producció de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.

Ajut associat a la producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses.

Ajut associat a la producció sostenible de tomàquet per a transformació.

Ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental.


Ajuts associats per als ramaders:

Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn.

Ajut associat per a l'engreix de vedells a l'explotació de naixement.

Ajut associat per a l'engreix sostenible de vedells.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet de vaca.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i de cabrum de carn.

Ajut associat per a la producció sostenible de llet d'ovella i de cabra.

Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles.
Característiques No es concediran pagaments directes als agricultors l'import total dels quals abans d'aplicar les penalitzacions administratives per incompliment dels criteris de subvencionabilitat o condicionalitat sigui inferior a 300 euros. Les comunitats autònomes podran elevar aquest llindar, prèvia comunicació al Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A., sempre que el límit establert no sigui superior a 500 euros.
Quantia Els ajuts directes no podran superar el límit que estableix l'apartat 3 precedent ni el límit global que estableix l'annex V del Reglament núm. (UE) 2021/2115. En cas de superació, per resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) s'establiran els coeficients de reducció corresponents als imports a pagar per a cada règim d'ajut, o l'import unitari a aplicar, si s'escau.
Lloc de presentació Els titulars d'explotacions agràries que vulguin obtenir algun dels ajuts establerts a l'article 1 han de presentar una sol·licitud única en la qual han de relacionar la totalitat de les parcel·les agrícoles de l'explotació i acreditar que reuneixen els requisits exigits. Aquesta sol·licitud única es tramita mitjançant l'aplicació DUN, segons l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023 (DOGC núm. 8896, de 17.4.2023). Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació comuna, addicional i específica per a cada tipus d'ajut que estableix l'annex d'aquesta Ordre.
Termini de presentació Es poden presentar des de l'1 de març fins al 31 de maig de 2023. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat fins al 15 de juny.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC 8916 de 16.05.2023)
 • Procediment (DOGC 8913 de 11.05.2023)
 • Reial Decret (BOE núm. 312 de 29.12.2022)
 • Observacions La notificació de la resolució i el pagament dels ajuts s'ha d'efectuar entre l'1 de desembre de 2023 i el 30 de juny de 2024.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.