Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Beques de formació relacionades amb els fins de la Fundación Biodiversidad 2023 (2a. Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte Concedir, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 5 beques destinades a persones amb titulació universitària, de formació professional o certificat de professionalitat en l'àmbit de les competències de la Fundació Biodiversitat, d'acord amb els perfils requerits.
Beneficiaris Podran ser beneficiaris de les beques aquelles persones físiques amb plena capacitat d'obrar que reuneixin les següents condicions:

a. Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun Estat membre de la Unió Europea o estrangers residents a Espanya, que hagin finalitzat els estudis a què es refereix l'apartat b) en els tres anys anteriors al de la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

b. Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat universitari o titulacions equivalents a les matèries i especialitats relacionades amb les beques objecte de la corresponent convocatòria. Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar homologats o reconeguts i produir plens efectes jurídics el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

c. Domini de l'idioma espanyol. Només requerirà de prova documental en els casos en què es tracti de candidats no espanyols i que portin residint a Espanya un període inferior a dos anys.

d. No estar sotmés en alguna de les prohibicions a què es refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Característiques  Les ajudes de formació tindran una durada de màxima de dotze mesos improrrogables.
Dotació La dotació global de les 5 beques és de fins a 50.400,00 €. La dotació màxima de les ajudes serà de fins a 600 euros o 840 euros mensuals depenent de la modalitat seleccionada.
Termini de presentació sol·licituds El termini per a presentar sol·licituds començarà des de l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins al dia 31 de maig de 2023, en els termes i condicions especificats en les Bases Reguladores.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 114 de 13.05.2023)
 • Bases reguladores (BOE 30 de 04.02.2019)
 • Observacions El text complet de la convocatòria, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicat en la pàgina web de la Fundació Biodiversitat, www.fundacion-biodiversidad.es
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.