Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Objecte Aprovar la convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a l'any 2023.

Es poden presentar a aquesta convocatòria tots els projectes que compleixin les característiques previstes al punt 2 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, aprovat per l'Acord GOV/123/2015, de 28 de juliol (en endavant, el Programa).
Beneficiaris Es poden presentar a aquesta convocatòria tots els projectes que compleixin les característiques previstes al punt 5.2 del Programa.

Tenen la consideració de persones promotores del projecte les fundacions, associacions d'utilitat pública, organitzacions no governamentals, centres especials de treball, empreses d'inserció, cooperatives d'iniciativa social i mutualitats de previsió social que duguin a terme una tasca social a Catalunya, així com els ens locals de Catalunya amb projectes específics de finalitat social.
Característiques La presentació dels projectes s'estructura en les dues fases següents:

a) La primera fase s'inicia amb la presentació de la sol·licitud juntament amb la proposta inicial del projecte (PIN). En el termini d'un mes des de la finalització del termini de presentació establert al punt 4, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (en endavant OCCC) notifica als promotors el resultat de l'avaluació d'aquesta primera fase.

b) La segona fase de presentació afecta només els projectes seleccionats a la primera fase. Les persones promotores disposen d'un mes des de la notificació indicada en la lletra anterior, per presentar el document de disseny de projecte (PDD). En el termini de tres mesos, des de la finalització del termini de presentació dels PDD, l'OCCC notifica a les persones promotores de projectes el resultat de l'avaluació d'aquesta segona fase.

El nombre màxim de tones GEH que poden reduir els projectes seleccionats en aquesta convocatòria és de 50.000 tones anuals, expressades com a CO2eq.
Quantia Cada tona de CO2eq reduïda en el marc del Programa, i una vegada ha estat verificada, genera un crèdit.

El preu del crèdit és de 10 euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/.
Termini de presentació El termini per a la presentació del document PIN s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 13 de juny de 2023.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8914 de 12.05.2023)
  • Programa (DOGC núm. 6924 - 30/07/2015)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.