Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l'ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures

Organisme atorgant Jefatura del Estado
Objecte Establir mesures de suport als titulars d'explotacions agràries que han vist agreujada la seva situació pel context climatològic de sequera i elevades temperatures, que s'ha sumat a la greu situació generada per la guerra d'Ucraïna, per a d'aquesta forma contribuir a garantir la seguretat alimentària i a la correcció dels desequilibris del mercat. Amb aquestes mesures es fa costat als agricultors i ramaders que duen a terme la seva activitat ajustant-se als principis d'economia circular, gestió de nutrients, ús eficient dels recursos i utilitzant mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient i el clima, inclosos en la normativa europea i nacional.

Pal·liar els greus i imprevisibles danys derivats de la sequera mitjançant l'establiment de mesures de gestió i de suport per als proveïments i regadius situats en els àmbits territorials afectats per la sequera l'any 2023, així com la identificació de determinades actuacions d'execució immediata i prioritàries necessàries per a afrontar amb immediatesa els problemes derivats de la sequera.

De la mateixa manera, s'incorporen determinades mesures en matèria de transports i de seguretat laboral.
Accions subvencionables Mesures de suport i ajudes directes al sector agrari

Secció 1a Mesures de suport extraordinàries a l'assegurança agrària

Article 2. Mesures de suport a través de l'assegurança agrària.
Article 3. Modificació del Quarantè quart Pla d'Assegurances Agràries Combinades, aprovat per l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2022 (publicat mitjançant Resolució de 30 de novembre de 2022, de la Sotssecretaria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2022).
Article 4. Ajudes directes a sectors ramaders.
Article 5.  Ajudes directes al sector apícola.
Article 6. Ajudes directes a sectors agrícoles.
Article 7.  Millora de les condicions de finançament del sector agrari mitjançant la modificació del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.
Article 8. Ampliació de la línia de finançament establert en l'article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.
Article 9. Actuacions en relació amb el finançament d'avals en explotacions agràries.
(...)

Mesures de caràcter fiscal
Article 12. Exempció de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica.
Article 13. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.

Mesures de flexibilització en matèria de la Política Agrícola Comuna (PAC) i d'ordenació sectorial

Article 14. Actuacions en relació amb la Política Agrícola Comuna (PAC).
Article 15. Modificació de Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control.
(...)

Mesures en matèria de transport ferroviari i per carretera
Article 30. Reducció del preu dels bitllets per a joves en els serveis de transport públic col·lectiu terrestre durant el període estival de 2023.
Article 31. Reducció del preu del bitllet per a joves en els serveis de transport ferroviari de viatgers de mitjana distància prestats sobre la xarxa convencional i la xarxa d'ample mètric i en els serveis AVANT sotmesos a obligacions de servei públic prestats per Renfe Viatgers S.M.E. S. a.
(...)

Reducció del preu de la Passada Interrail
Article 35. Reducció del preu de la Passada Interrail per a joves comercialitzat a través de Renfe Viatgers SME S. a. durant el període estival de 2023.
(...)
Quantia Ajudes directes a sectors ramaders.

a) Per a les explotacions que comptin amb la major part d'animals potencialment subvencionables en la campanya 2022 en les comunitats autònomes establertes en les zones d'afecció alta de l'apartat 7:

1r 157 euros per vaca de carn (nodrissa).

2n 18 euros per ovella i cabra de carn.

3r 61 euros per vaca de llet.

4t 11 euros per ovella i cabra de llet.

b) Per a les explotacions que comptin amb la major part d'animals potencialment subvencionables en la campanya 2022 en les comunitats autònomes establertes en les zones d'afecció mitjana de l'apartat 7 fins al 50 % dels imports previstos per a cada espècie i orientació productiva en l'apartat a).

c) Per a les explotacions que comptin amb la major part d'animals potencialment subvencionables en la campanya 2022 en les comunitats autònomes establertes en les zones d'afecció moderada de l'apartat 7 fins al 25% dels imports previstos per a cada espècie i orientació productiva en l'apartat a).

Per als productors de llet de vaca s'estableix un màxim de 725 animals subvencionables per beneficiari. Els productors de vaques nodrisses percebran el 100% dels imports esmentats en els paràgrafs anteriors per a les 250 primeres vaques, i un 50% dels mateixos des de la 251 fins a la totalitat del seu cens. Els productors d'ovelles i cabres percebran el 100% dels imports respectius per als primers 2.000 animals, i el 50% dels mateixos per a la resta dels seus animals elegibles.

Ajuts directes al sector apícola

L'ajuda s'atorga per titular conforme a les següents quanties màximes per beneficiari atès la grandària de l'explotació:

a) De 150 a 450 ruscos: 825 euros.

b) De 451 a 1.000 ruscos: 1.650 euros.

c) Més de 1.001 ruscos: 2.200 euros.
Termini de presentació Ajudes directes a sectors ramaders/agrícoles.

El procediment de concessió de les ajudes s'instruirà per l'òrgan del FEGA que determini la persona titular de la Presidència del FEGA i es concediran d'ofici per resolució de la persona titular de la Presidència del FEGA. A aquest efecte, el procediment s'ajustarà als següents punts:

a) El FEGA publicarà en el tauler d'anuncis de la seva seu electrònica associada (https://www.sede.fega.gob.es/), la relació de titulars de les explotacions a les quals es refereix l'apartat 2/6 en els quals concorrin els requisits d'activitat requerits, així com el nombre de caps de bestiar computades i la quantia de l'ajuda a rebre. Les comunitats autònomes facilitaran al FEGA, en el seu cas, les dades necessàries a aquest efecte.

b) Els beneficiaris disposaran d'un termini de 10 dies hàbils des de la publicació per a rebutjar l'ajuda o oposar-se a la consulta de les seves dades prevista en l'apartat 3/4, oposició que tindrà el mateix efecte que la renúncia a l'ajuda. El rebuig o la declaració d'oposició a la consulta de dades es realitzarà exclusivament pels mitjans electrònics que s'identifiquin en la resolució de publicació de la relació a la qual es refereix la lletra a).

c) Els beneficiaris, o aquells interessats que no figurin en la relació, disposaran del mateix termini de 10 dies hàbils per a al·legar, aportant la documentació corresponent, els errors, omissions o altres circumstàncies que estimin convenients. Les al·legacions es realitzaran exclusivament pels mitjans electrònics que s'identifiquin en la resolució de publicació de la relació a la qual es refereix la lletra a).
Normativa Reial Decret (BOE núm. 113 de 12.05.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.