Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - ajuts agrària) (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball
Objecte Obrir la convocatòria per a l'any 2023.

Ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària.

Les persones destinatàries de les actuacions que es regulen en aquesta Ordre són persones que, en el moment de la contractació, siguin persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació, inscrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Accions subvencionables L'actuació que se subvenciona consisteix en la contractació, d'entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
Despeses subvencionables Els ajuts objecte d'aquesta Ordre es destinen a subvencionar d'un mínim d'1 setmana a un màxim de 4 setmanes senceres de contracte laboral en l'àmbit de les campanyes agràries.
Requisits Les entitats beneficiaries han de tenir un màxim de deu persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.

S'exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l'elaboració del producte i no a la recollida.

Els contractes han de ser d'una jornada d'un mínim de 40 hores setmanals.

Queda expressament exclosa la modalitat de contracte de treball en pràctiques per a aquest ajut.
Característiques El pagament de l'ajut s'ha de fer efectiu en un únic lliurament, un cop s'hagi atorgat l'ajut, després de verificar el compliment dels requisits previstos a la base 12 d'aquest annex.
Termini de realització Les actuacions subvencionables s'han d'executar prèviament a la presentació de la sol·licitud corresponent, i en cap cas serà subvencionable un nombre de setmanes superior a l'efectivament executat.

Les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'han d'haver iniciat a partir del dia 1 de gener de 2023 i han de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2023.

El termini d'execució de les actuacions subvencionables és d'un mínim d'una setmana i d'un màxim de quatre setmanes.
Dotació pressupostària 250.000 d'euros
Quantia D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, la quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.
Lloc de presentació Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/), concretament buscant el tràmit Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya en el cercador de tràmits. També se'n pot trobar informació al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de publicació d'aquesta Resolució, i finalitza a les 15.00 hores del 31 d'octubre de 2023.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC 8910 de 08.05.2023)
  • Bases reguladores (DOGC 8513 de 30.09.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.