Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de minimis per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP), pel 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut Català d'Energia
Objecte Convocar els ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP) corresponents a 2023.
Beneficiaris L'entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum, i que en els seus objectius tingui la creació d'activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament, i que promogui la transició energètica a través de la creació d'una comunitat energètica, els participants de la qual hauran de ser membres de la cooperativa de consum. I caldrà que compti amb una majoria de persones físiques com a persones sòcies, o amb el suport de l'ajuntament, on hi haurà la seu de l'organització o el veïnatge de la persona física.

Entre les seves activitats, aquestes cooperatives de consum hauran d'incloure el desenvolupament dels models de gestió i funcionament d'una comunitat energètica, especificant, com a mínim pel que fa a l'avantprojecte, les característiques del projecte a desenvolupar. L'objectiu d'aquest conjunt d'accions és generar activitat econòmica i empresarial a través del funcionament de la cooperativa de consum i/o associació i de la comunitat energètica que es dugui a terme en el seu si, mitjançant la generació i l'autoconsum col·lectiu amb energies renovables i l'eficiència energètica, promovent l'abandonament de combustibles fòssils, reduint la distància entre el centre de producció d'energia i el de consum, i lluitant contra el despoblament amb l'ús de la generació d'aquestes energies renovables com a llavor de la iniciativa socioeconòmica.
Accions subvencionables Es consideraran subvencionables l'actuació de promoció de projectes d'autoorganització col·lectiva en forma de cooperativa de consum que incloguin com a objectiu la creació d'activitat econòmica en territoris en despoblament i l'impuls de la transició energètica a través de la creació d'una comunitat energètica.
Requisits Les entitats sol·licitants han de complir, entre altres, els requisits següents:

a) Tenir com a finalitat de l'associació o la cooperativa la generació d'activitat econòmica al territori o municipi de referència, resoldre les necessitats dels ciutadans en els seus diversos àmbits, accés a productes bàsics, atenció a les cures i especialment la constitució d'una comunitat energètica d'impuls a la transició energètica.

b) Acreditar que, de manera permanent, es garantirà que un mínim del 55% de les persones sòcies de la cooperativa o de l'associació que esdevindrà cooperativa siguin persones físiques.

c) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

d) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
Termini de realització Les despeses vàlides per a la justificació del cost de les actuacions subvencionables hauran de tenir data de realització en el període entre l'endemà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció i la data corresponent als 18 mesos des de la resolució ferma d'atorgament de la subvenció.
Dotació pressupostària 8.000.000 d'euros.
Quantia La quantia màxima de la subvenció atorgada serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 euros per projecte.

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 100% del cost subvencionable del projecte.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics i amb certificat digital segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la Seu electrònica, https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.html, d'acord amb el procediment establert en l'annex 3, i mitjançant els formularis normalitzats establerts per l'ICAEN per a aquest tràmit al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
Termini de presentació 45 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 9138 de 09.04.2024)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8908 de 04.05.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8819 de 23.12.2022)
 • Observacions El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionables és de tres mesos a partir de la data final del seu termini d'execució, que està establerta en un màxim de 18 mesos a partir de la data de la resolució ferma d'atorgament de la subvenció.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.