Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Ajut de 100 euros en concepte de material escolar per a alumnes de primària en centres sostinguts amb fons públics (Bases i Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Economia i Hisenda
Objecte Aprovar la implementació d'una línia d'ajuts de 100 euros en concepte de material escolar per als alumnes de primària dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de fins a un import màxim de 50 milions d'euros, per a l'exercici escolar 2023-2024, d'acord amb les línies bàsiques que consten en l'annex d'aquest Acord i amb la resta de requeriments que s'adoptin en el seu desplegament i execució.
Beneficiaris Es considera beneficiari d'aquest ajut l'alumnat que cursarà educació primària en un centre del Servei d'Educació de Catalunya el curs 2023-2024. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte tot l'alumnat amb matrícula enregistrada en data 20 de maig de 2023 al Registre d'alumnat de Catalunya, en el tercer curs del segon cicle d'educació infantil (I5), o bé en qualsevol dels cursos d'educació primària (excepte el sisè) en un centre de titularitat pública o privada en règim de concert. No obstant l'exposat, es podrà ampliar el termini en els supòsits de matrícules d'alumnes sobrevinguts.
Accions subvencionables Els ajuts s'han de destinar a l'adquisició de material escolar no inventariable en un sentit ampli, és a dir, elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius.
Característiques Els ajuts s'articularan mitjançant un sistema de vals per a la compra de material escolar fins a un màxim de 100 euros per persona beneficiària. Aquests vals de descompte s'han de bescanviar als establiments comercials d'entitats i empreses acreditades, adherides o reconegudes a la plataforma que gestioni els ajuts.

La distribució dels vals es realitzarà per correu postal o per qualsevol altre sistema que garanteixi que els alumnes rebran l'ajut corresponent.
Termini de realització La vigència d'aquesta línia d'ajuts finalitza el 31 de desembre del 2023, si bé la possibilitat de bescanvi dels vals finalitzarà el 30 de novembre del 2023.
Dotació pressupostària 50 milions d'euros.
Normativa
 • Procediment (DOGC núm. 8933 de 09.06.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8908 de 04.05.2023)
 •  
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.