Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomía i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Modificació de Bases reguladores i Convocatòria 2021, i Convocatòria 2023)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar el desenvolupament de projectes transformadors que contribueixin a la promoció de la bioeconomía, la transició ecològica, al repte demogràfic i a l'enfortiment de capacitats, que fomentin la participació, la igualtat de gènere i la generació d'ocupació verda, de naturalesa cientificotècnica, tot això especialment lligat a ecosistemes forestals i a l'aprofitament i gestió forestal sostenible.

Pel seu caràcter innovador i transformador, es pretén que els projectes estiguin basats en la millor evidència científica disponible i contribueixin a la generació de coneixement. Per a aconseguir aquesta dimensió cientificotècnica, els projectes hauran de comptar amb la participació d'una entitat científica, bé integrant-la en l'agrupació o bé amb la creació d'un comitè científic o incloent l'assessorament de membres d'entitats científiques.
Beneficiaris 1. D'acord amb el que es preveu en l'article 2 de les bases reguladores, podran obtenir la condició d'entitat beneficiària les entitats següents:

a) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Quan aquestes entitats realitzin activitats econòmiques i no econòmiques, les ajudes només podran anar dirigides a aquestes últimes.

b) Organismes Públics de Recerca sense ànim de lucre de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

c) Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

d) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

e) Centres públics o privats sense ànim de lucre de R+D+i que en els seus estatuts o en la seva normativa d'aplicació es reguli expressament la R+D+i com a activitat principal.

f) Organitzacions i col·legis professionals.

g) Les següents administracions públiques i entitats del sector públic:

1r) Ajuntaments.

2n) Diputacions provincials o aquelles administracions que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tinguin assumides les seves competències pròpies.

3r) Capítols i Consells Insulars.

4t) Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb la Llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

5è) Mancomunitats de Municipis.

6è) Els Consorcis, creats per diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic institucional, legalment constituïts en el moment de presentar la sol·licitud d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que, entre les seves competències es trobi la de gestió forestal.

7è) Els organismes autònoms vinculats o dependents de qualsevol de les administracions públiques prèviament citades.

h) Figures col·lectives de propietat de les muntanyes i agrupacions de propietaris forestals sense ànim de lucre que tinguin personalitat jurídica pròpia.

i) Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció. L'agrupació no podrà estar conformada per més de 6 entitats.
Accions subvencionables Les ajudes es concediran per a l'execució de projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribueixin a la conservació, millora i restauració de la biodiversitat dels ecosistemes i espècies forestals; a l'adaptació dels entorns forestals al canvi climàtic, fomentant una gestió encaminada a la resiliència i resistència de les muntanyes, especialment davant el risc d'incendis i al compliment equilibrat de la multifuncionalitat de les muntanyes i entorns forestals; a la gestió forestal sostenible; a la planificació forestal en el marc de l'ordenació del territori; al foment de les produccions forestals sostenibles i els seus sectors econòmics associats; a la creació d'ocupació i el desenvolupament del medi rural; així com, de manera simultània, que contribueixin a la transició ecològica, al repte demogràfic, a la lluita contra la despoblació i a la generació d'ocupació verda a través de la bioeconomía, i especialment, a través d'activitats lligades als mosaics i entorns forestals. Aquests projectes han d'oferir actuacions que afavoreixin la identificació i desenvolupament d'opcions econòmiques sostenibles per a l'emprenedoria i l'ocupació verd i oportunitats per a la població jove; i han d'incloure també la igualtat de gènere entre els seus objectius de transformació.

L'àmbit d'actuació de l'activitat objecte de les ajudes comprendrà tot el territori nacional.

Les accions no hauran d'implicar benefici mercantil comercial directe per als beneficiaris.
Termini de realització El projecte haurà de donar principi a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.
Dotació pressupostària La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 77.000.000,00 €
Quantia L'import mínim d'ajuda a sol·licitar per proposta presentada serà de 100.000,00 €.

L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de fins a 2.000.000,00 €.

L'import màxim de l'ajuda concedida no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.
Lloc de presentació La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) per part de l'entitat sol·licitant, a través de l'eina habilitada a aquest efecte.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa
 • Ampliació de termini de resolució 2023 (BOE 296 de 12.12.2023)
 • Convocatòria 2023 (BOE 98 de 25.04.2023)
 • Modificació de Bases reguladores i Convocatòria 2021 (BOE 98 de 25.04.2023)
 • Bases reguladores i Convocatòria (BOE 232 de 28.09.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.