Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2023 els ajuts destinats a l'assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores i a la lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, establertes a l'apartat 1.2 a) i b) de l'annex 1 de l'Ordre ACC/138/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022 (DOGC núm. 8689, de 15.6.2022).
Beneficiaris a) Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

b) A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/ores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/mes. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació ha de ser per a tots els seus membres.

c) Els apicultors inclosos en una sol·licitud d'ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/ores no poden sol·licitar l'ajut a títol individual.
Accions subvencionables Es consideren les línies d'actuació següents:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.

b) Lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular, contra la varroasi.

c) Racionalització de la transhumància.

d) Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de mel i de productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.

e) Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.
Despeses subvencionables Els conceptes subvencionables dins de cadascuna de les línies d'actuació queden recollits a l'annex 2 de l'Ordre de les bases.
Requisits  Les persones apicultores beneficiàries d'aquests ajuts també han de complir els requisits següents:

a) Tenir actualitzades les dades en els registres d'explotació ramadera segons la normativa vigent.

b) Tenir inscrita l'explotació al Registre d'explotacions apícoles amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, excepció feta d'aquelles persones titulars que haguessin adquirit la titularitat esmentada per defunció, jubilació o incapacitat laboral de la persona titular, sempre que la nova persona titular adquireixi la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i amb parentiu de fins a 4t grau. Així mateix, s'exceptuen del requisit esmentat els supòsits de causa major.

c) Tenir identificades individualment totes les arnes amb el número de registre de l'explotació.

d) Tenir identificat l'abellar d'acord amb el que estableix el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.

e) Haver realitzat el programa sanitari que estableix la normativa vigent.

f) Haver actualitzat el cens de cadascuna de les persones apicultores incloses en la sol·licitud en el període comprès entre l'1 de gener i l'1 de març de l'any de la convocatòria.

g) Realitzar, almenys, un tractament anual contra la varroasi, tal com estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i es regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

h) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, tant de les arnes transhumants com de les estants.

i) En cas de fer anàlisis de la mel i d'altres productes apícoles, s'han de realitzar en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.

j) En el cas de sol·licitar ajuts per a les actuacions que inclouen els punts 1 i 2 de l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre, ser una persona apicultora que practica la transhumància.

k) En el cas de sol·licitar ajuts per a les actuacions que inclou el punt 1 de l'apartat e), cal que la classificació zootècnica que consta al registre de l'explotació sigui “selecció i cria” o “mixta”.
Termini de realització Les persones beneficiàries han d'haver realitzat i pagat les actuacions objecte de l'ajut dins el termini comprès entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos, i han de justificar les actuacions objecte de l'ajut dins el termini comprès entre l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el DOGC i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos, perquè, com a màxim el 15 d'octubre de 2023, es pugui procedir a la certificació i la comprovació de l'execució de les activitats previstes, amb l'excepció que estableix l'apartat 15.4 de les bases reguladores en el cas de despeses de contractació de personal tècnic i especialista, o de personal administratiu per a Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS), si el contracte té una durada superior a la data de presentació de la sol·licitud.
Dotació pressupostària 307.590,44 €

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació de la manera següent:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 68.900,26 euros.

- Lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 238.690,18 euros.
Aquest import es destinarà als conceptes Tractaments quimioteràpics contra la varroasi autoritzats degudament per l'AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) i Tractaments contra la varroasi autoritzats degudament, compatibles amb l'apicultura ecològica, amb el límit en tots dos casos d'un sol tractament per arna.
Quantia L'import màxim a subvencionar es calcularà d'acord amb els barems.
Lloc de presentació Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 de les bases, i mitjançant els formularis normalitzats que estableix el DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds i els altres tràmits presentades en forma diferent a la que estableix aquest apartat s'entenen com a no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admeten a tràmit.

 
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8902 de 25.04.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 89689 de 15.06.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.