Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per a doctorats industrials (DI) - (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Objecte Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral. En concret, es preveuen les modalitats següents:

a) Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o doctoranda es dedica al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. Les disposicions específiques d'aquesta modalitat es defineixen en l'apartat III.

b) Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o doctoranda al projecte de recerca, que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l'entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic té la consideració de beneficiari. Les disposicions específiques d'aquesta modalitat es defineixen en l'apartat IV.
Beneficiaris Entitats beneficiàries

1 Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses o altres entitats de l'entorn empresarial (vegeu-ne la definició a la base 2). En queden explícitament excloses:

   - Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.

   - Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.

   - Els centres adscrits a les universitats.

A més, s'han de considerar les excepcions que recullen aquestes bases, concretament els apartats III (Disposicions específiques de la modalitat projectes DI cofinançats) i IV (Disposicions específiques de la modalitat projectes DI específics).

2 Entorn acadèmic

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca (vegeu-ne la definició a la base 2), en concret:

- les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya

- els centres de recerca amb seu a Catalunya

- les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya

- els centres tecnològics amb seu a Catalunya
Despeses subvencionables Les despeses subvencionables varien segons la modalitat d'ajut sol·licitada, i es poden aplicar als conceptes següents:

- Finançament per a l'entorn empresarial (fins a 22.800,00€). Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi ha el cost total del contracte del doctorand o doctoranda, el cost total del contracte de la persona responsable a l'entorn empresarial en proporció amb la seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l'entorn empresarial directament relacionades amb el projecte DI.

- Borsa del doctorand o doctoranda (fins a 10.800,00€). Va destinada a cobrir les despeses directes del doctorand o doctoranda, en concret les de matrícula, mobilitat, formació i publicació d'articles. Així, les despeses elegibles serien les següents:

a) les reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l'expedient acadèmic; dipòsit i defensa de la tesi doctoral; expedició del títol acadèmic oficial de doctor amb suplement europeu al títol, taxes i altres possibles despeses regulades al decret de preus públics.

b) les de desplaçament, allotjament, manutenció i, en general, totes aquelles que derivin de l'assistència a seminaris i congressos o d'estades en altres seus de l'entorn empresarial, universitats o centres de recerca, sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte de recerca i no corresponguin als llocs de treball habituals.

c) les de cursos de formació, tant si està relacionada específicament amb el projecte, com si es tracta de formació transversal.

d) les derivades de la publicació d'articles relacionats amb el projecte de recerca on el doctorand o doctoranda consti com a autor o autora.

- Finançament per al grup de recerca (fins a 22.800,00€). L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línia de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:

a) Despeses de contractació o cofinançament de contractes de personal predoctoral, postdoctoral o tècnic de suport a la recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral, d'acord amb la normativa laboral vigent que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. Seran subvencionables les retribucions del personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants, sempre que això no suposi incórrer en doble finançament, d'acord amb allò que es disposa a l'article 19.3 de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Despeses d'execució: 1) adquisició de material fungible; 2) despeses d'adquisició, costos de depreciació, arrendament financer (Leasing) o lloguer, manteniment, reparació d'actius materials, instrumental, equipament cientificotècnic, material informàtic i material bibliogràfic, vinculats amb els objectius de recerca del grup (en cas d'adquisició, la despesa ha de ser inferior a 50.000€); 3) despeses de subcontractació de serveis i treballs externs de recerca i consultoria tecnològica relacionats amb l'objecte de l'ajut que no puguin ser assumits directament pels membres del grup (màxim 50% total de l'ajut). En aquest últim cas s'ha de poder acreditar, si s'escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

c) Despeses de publicacions i despeses de difusió de resultats: s'inclouen les despeses de revisió de manuscrits, publicació en revistes científiques i les relacionades amb la publicació en obert i derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés.

d) Despeses associades a drets de propietat intel·lectual.

e) Despeses de viatges i mobilitat, sempre que estiguin relacionades amb els objectius del grup i per a la difusió dels resultats, així com la inscripció a congressos, de personal membre del grup de recerca, investigadors predoctorals i personal tècnic que hi estigui vinculat. S'hi inclouen les despeses de desplaçament, dietes i allotjament, però no són elegibles les despeses protocol·làries, sumptuàries ni de representació. Les despeses de viatges, allotjament i manutenció que s'imputin estaran limitades per la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.

f) Despeses derivades de l'organització de congressos, seminaris o reunions científiques relacionades amb l'activitat de recerca del grup. S'inclouen en aquest apartat: 1) les despeses de desplaçament, l'allotjament, les dietes i la gratificació de ponents; 2) l'elaboració de publicacions o pàgines web, sempre referides a l'acció organitzada pel grup.

g) Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors. S'hi inclouen les despeses de la utilització de serveis de suport cientificotècnic de les entitats beneficiàries, despeses de llicències informàtiques, subscripcions a publicacions o associacions científiques, les dotacions per a beques, les activitats destinades a la promoció de la internacionalització del grup, les accions de divulgació i les accions de transferència, les expedicions o el treball de camp o qualsevol altra despesa relacionada amb els objectius del grup.

Les despeses han d'estar necessàriament associades als objectius i a les activitats de recerca del grup, i s'ha de poder justificar la seva necessitat per a aquesta finalitat. En el cas de despeses associades a personal no membre del grup, aquestes despeses han d'estar convenientment justificades i connectades a la consecució d'objectius de recerca del grup.

- Costos indirectes o overheads (fins a 4.200€). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades per al desenvolupament del projecte.
Requisits 1 Els ajuts són per a un període de tres anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI. La data d'inici de l'ajut l'indicaran les entitats beneficiàries en els formularis d'acceptació i en cap cas podrà ser anterior a la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts ni a la de contractació de la persona candidata seleccionada.

2 Si escau, serà aplicable als contractes la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

3 Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 45 dies hàbils des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui. No obstant això, quan les persones candidates siguin extracomunitàries poden formalitzar el contracte fins sis mesos després de la publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

4 La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 25 dies hàbils després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

5 La defensa de la tesi comporta la finalització del període d'execució de l'ajut i l'obligació de justificar. La base 23 defineix les despeses que s'acceptaran com a elegibles en aquests casos.

6 Les entitats beneficiàries poden demanar una pròrroga de fins a un any del període d'execució de l'ajut. La sol·licitud s'ha de fer com a mínim 1 mes abans que finalitzi el període inicial d'execució de l'ajut, mitjançant la presentació per registre del model normalitzat, i ha de ser aprovada, si escau, pel director executiu o per la directora executiva de l'AGAUR.

7 Les entitats beneficiàries poden demanar una pròrroga de fins a quatre mesos del període d'execució de l'ajut quan s'hagi produït una suspensió del contracte regulada a la base 19, mitjançant la presentació per registre del model normalitzat i l'acreditació del període de baixa laboral. La pròrroga ha de ser aprovada, si escau, pel director executiu o per la directora executiva de l'AGAUR.
Característiques Característiques dels projectes DI

- Han de tenir representació, com a mínim, de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial.

- Han de ser projectes de recerca i han de suposar una col·laboració efectiva (vegeu-ne les respectives definicions a la base 2) entre una o més empreses o entitats de l'entorn empresarial i un o diversos organismes de recerca o entitats de l'entorn acadèmic.

- El projecte de recerca dut a terme en col·laboració efectiva entre l'entorn acadèmic i l'entorn empresarial pot generar drets de propietat industrial. Tot dret de propietat industrial resultant del projecte, així com els drets d'accés corresponents, s'han d'atribuir als diferents socis de la col·laboració de manera adequada i en funció de les seves tasques, contribucions i interessos respectius, d'acord amb el que es reculli en el conveni de col·laboració al qual es refereix la base 8.3.
Durada Els ajuts són per a un període de tres anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI. La data d'inici de l'ajut l'indicaran les entitats beneficiàries en els formularis d'acceptació i en cap cas podrà ser anterior a la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts ni a la de contractació de la persona candidata seleccionada.
Quantia Modalitat projectes DI cofinançats

L'import màxim de l'ajut és de 64.600,00 (seixanta-quatre mil sis-cents) euros i es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes, sempre que es justifiqui degudament d'acord amb els conceptes que estableix la base 7 de les disposicions comunes, de la manera següent:

Entorn empresarial:

- Finançament per a l'entorn empresarial: fins a un màxim de 22.800,00 (vint-i-dos mil vuit-cents) euros. L'ajut serà com a màxim del 65% del cost elegible justificat. L'entorn empresarial no rebrà finançament en el cas que el doctorand o doctoranda tingui una antiguitat laboral en l'entorn empresarial de 12 mesos, a comptar fins a la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Entorn acadèmic:

- Finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 22.800,00 (vint-i-dos mil vuit-cents) euros.

- Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 4.200,00 (quatre mil dos-cents) euros. Es calcularan aplicant un 12,5% a les despeses justificades per l'entorn acadèmic.

- Borsa del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 10.800,00 (deu mil vuit-cents) euros.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Modalitat projectes DI específics

L'import màxim de l'ajut total és de 23.600,00 (vint-i-tres mil sis-cents) euros.

- Borsa del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 10.800,00 (deu mil vuit-cents) euros.

- Finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 8.400,00 (vuit mil quatre-cents) euros.

- Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 2.400,00 (dos mil quatre-cents) euros. Es calcularan aplicant un 12,5% a les despeses justificades per l'entorn acadèmic.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.
Lloc de presentació Tota sol·licitud que es presenti en el marc d'aquestes bases reguladores, amb independència de la modalitat, ha d'haver estat presentada prèviament com a proposta de DI, mitjançant l'enviament del formulari de proposta a l'adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat i la presentació del document signat per les entitats sol·licitants en el registre de l'AGAUR. El formulari de proposta es podrà trobar al lloc web del Pla DI
(https://doctoratsindustrials.gencat.cat), on s'aniran publicant les propostes de DI a mesura que es vagin rebent.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria corresponent.

El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria corresponent. Per presentar una sol·licitud cal que el projecte de recerca hagi estat publicat al web del Pla DI un mínim de cinc dies hàbils

. D'acord amb el que preveu la base 15, es poden dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials es preveuen a la convocatòria corresponent.
Normativa Bases Reguladores (DOGC núm. 8902 de 25.04.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.