Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2022 (Correcció d'errades de Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Havent observat un error al text de l'esmentada Ordre ACC/259/2022, tramesa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicada al número 8809, de 9 de desembre de 2022, se'n detalla la correcció oportuna:
 

- A l'article 1 de l'Ordre ACC/259/2022, de 2 de desembre, per la qual es modifiquen alguns percentatges de subvenció de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig (DOGC núm. 8665, d'11.5.2022):

On diu:

“Article 1. Modificar els percentatges de subvenció de l'apartat 6.1.a.1 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig (DOGC núm. 8665, d'11.5.2022), per a les línies que inicien contractació l'1 de setembre de 2022.

Es modifiquen els percentatges d'ajut de l'apartat 6.1.a.1 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig, per a les línies d'assegurances que inicien contractació l'1 de setembre de 2022 següents:

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruita seca i les seves complementàries i extensions de garanties:
 

Grup            Mòdul         AP, EAP, joves          Resta beneficiaris

V                    P                     25,00                        17,00

VI         Resta mòduls           26,00                         21,00

 

Ha de dir:

“Article 1. Modificar els percentatges de subvenció de l'apartat 6.1.a.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig (DOGC núm. 8665, d'11.5.2022), per a les línies que inicien contractació l'1 de setembre de 2022.

Es modifiquen els percentatges d'ajut de l'apartat 6.1.a.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig, per a les línies d'assegurances que inicien contractació l'1 de setembre de 2022 següents:

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruita seca i les seves complementàries i extensions de garanties:
 

Grup                Mòdul                    AP, EAP, joves                 Resta beneficiaris

V                        P                              25,00                                   17,00

VII               Resta mòduls                  30,00                                   25,00
Normativa
  • Correcció d'errades de Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8901 de 24.4.2023)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8809 de 09.12.2022)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8665 de 11.05.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.