Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2023 els ajuts destinats a la concessió d'ajuts en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/139/2020, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis al sector agrícola per a l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible (DOGC núm. 8194, de 5.8.2020), modificada per l'Ordre ACC/164/2021, de 30 de juliol (DOGC núm. 8472, de 4.8.2021).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya que acreditin disposar del servei d'assessorament en fertilització sostenible mitjançant contracte de servei d'assessorament o mitjançant certificat de pertinença a l'entitat assessora.

Són persones sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts les persones professionals autònomes, les persones jurídiques, les entitats associatives, les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les organitzacions de persones productores i les organitzacions professionals agràries que hagin realitzat, en el període que fixi la convocatòria de l'ajut, les actuacions assenyalades a l'annex 2 i disposin de persones assessores en fertilització.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables els honoraris de les persones professionals autònomes i els costos laborals (que inclouen el salari amb la part proporcional de la paga extraordinària, la Seguretat Social, la quota empresarial i l'IRPF retingut) del personal tècnic contractat per efectuar les activitats d'assessorament tècnic en matèria de fertilització que incloguin les actuacions detallades a l'annex 2. La despesa haurà haver-se efectuat dins del període que estableixi la resolució de convocatòria de l'ajut.
Requisits Les persones sol·licitants i perceptores:

a) Han d'haver realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització, o tenir contractats o contractar els serveis de personal tècnic que hagi realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització d'acord amb els apartats 3 i 4 de l'article 32 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

b) Han d'haver assessorat un mínim de 30 persones agricultores durant el període especificat a la convocatòria per dur a terme les actuacions subvencionables.
Termini de realització Les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de fertilització s'han d'haver efectuat i pagat en el període comprès entre el 31 d'octubre de 2022 i el 30 d'octubre de 2023 i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Dotació pressupostària 250.000 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària aplicable a les despeses d'honoraris o ocasionades pels costos laborals per la prestació de serveis descrits en l'annex 2 per part de persona perceptora que presta el servei d'assessorament en matèria de fertilització.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria corresponent.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 4 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 d'octubre de 2023 fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8898 de 19.04.2023)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8472 de 04.08.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8194 de 05.08.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.