Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per al 2023 els ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació (en endavant CGE) en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (d'ara endavant PEPAC), d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/70/2023, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 8890, de 5.4.2023). Els ajuts a la sostenibilitat convocats són les pràctiques agroambientals de l'annex 1 de l'esmentada ordre, que es relacionen a continuació:

- Conreus sostenibles (intervenció 6501.2)

- Pastures sostenibles (intervenció 6501.3)

- Apicultura sostenible (intervenció 6501.4)

- Protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000 (intervenció 6501.5)

- Manteniment i millora d'hàbitats en zones humides (intervenció 6501.6)

- Sistemes alternatius a la lluita química (intervenció 6501.7)

- Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors (intervenció 6505.2)

- Conservació de recursos genètics ramaders (intervenció 6505.1)

- Producció agrària ecològica (intervenció 6503)

Totes les línies es qualifiquen de nova acció.
Beneficiaris Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment amb caràcter general, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 persones treballadores, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l'esmentada llei.

f) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2.
Requisits Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d'aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l'explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l'explotació han d'estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d'haver presentat la persona titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l'Explotació regulat en el Decret 44/2012, de 24 d'abril, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l'explotació han de pertànyer a la persona titular de l'explotació a títol de propietat o arrendament o per qualsevol altre títol jurídic que l'habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària.
Característiques Es consideren actuacions en explotacions amb base territorial en altres comunitats autònomes les efectuades en una explotació que s'estén a dues o més comunitats autònomes.
Termini de realització Les actuacions s'han d'executar durant l'any de la convocatòria.
Dotació pressupostària 17.022.807,02 euros.
Quantia La determinació de la quantia dels ajuts es farà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents d'aquesta Ordre i tenint en compte els imports màxims per a cada línia d'ajut que es publiquin en la resolució de la convocatòria.
Lloc de presentació La sol·licitud dels ajuts es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), conforme el procediment establert a l'Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar dins el termini establert a l'article 10. Les sol·licituds presentades de manera diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.
Termini de presentació El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de març i el dia 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8898 de 19.04.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8890 de 05.04.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.