Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Declaració única agrària - DUN 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte La DUN és el sistema pel qual els titulars d'explotació declaren totes les dades de les explotacions agràries de manera obligatòria al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Així mateix, la DUN és el sistema per a la presentació de diferents sol·licituds d'ajuts i tràmits que poden o han de fer els titulars d'explotació.
Beneficiaris Persones obligades a fer la DUN

Totes les persones titulars d'explotacions agrícoles, excepte:

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

- Les persones titulars d'explotacions agrícoles inscrites en el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la declaració anual de cultius corresponent.

Les persones titulars d'explotacions agràries que vulguin efectuar les sol·licituds d'ajut i/o els tràmits especificats a l'annex 1.

Les entitats o agrupacions d'agricultors que no siguin titulars d'explotacions agràries i que vulguin realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l'annex 1.

Les persones titulars d'explotacions agrícoles que vulguin mantenir la qualificació d'explotació agrària prioritària.
Característiques La DUN produeix els efectes següents:

a) L'alta o la modificació de dades al Sistema integrat de dades d'explotacions agràries de Catalunya, al Registre vitivinícola de Catalunya i al Registre general de la producció agrícola, si s'escau, i a la resta de registres sectorials i bases de dades del Departament dels tràmits de l'annex 1 apartats B i C.

b) A la DUN, es declaren totes les dades necessàries als efectes de la concessió dels ajuts i altres tràmits que detalla l'annex 1.

c) L'exercici de l'activitat de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya a partir del moment de la comunicació mitjançant la DUN, sens perjudici de la recepció posterior del document d'acreditació pertinent, d'acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

d) L'assumpció del compromís de complir de manera solidària els requisits dels ajuts a pràctiques agroambientals i a l'agricultura ecològica sol·licitats en una parcel·la vitícola, quan és declarada per més d'una persona sobre la totalitat de la superfície.

e) La validació d'ofici per part del DACC de les dades personals que s'hi declaren amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats fins i tot sense el consentiment previ de les persones interessades.

f) La presentació i la signatura de la DUN per part de la persona interessada comporta l'autorització al DACC per a l'enviament de correus electrònics amb informació relacionada amb l'activitat agrària.

g) La prevenció de declaració, per part de tercers, de parcel·les els propietaris de les quals no n'han formalitzat cap arrendament.
Lloc de presentació La DUN s'ha de presentar per via telemàtica i es considerarà presentada davant l'Administració quan s'enregistri en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i en quedi constància a l'assentament d'entrada.
Termini de presentació La DUN es pot presentar des de l'1 de març i fins al 31 de desembre de 2023.

La persona titular de l'explotació pot presentar diverses DUN en una mateixa campanya.

Per a les persones titulars d'explotacions agrícoles que estan obligades a presentar la DUN d'acord amb l'article 2.2, el termini és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l'apartat A) de l'annex 1 sobre la sol·licitud única, llevat de les explotacions agrícoles de nova constitució, que ho han de notificar dins el mes següent a l'inici de la seva activitat.

La sol·licitud dels ajuts i tràmits relacionats a l'annex 1 s'han de presentar dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. A efectes de les sol·licituds de modificació del SIGPAC, el termini serà l'establert pels ajuts de la sol·licitud única a què es refereix l'apartat A) de l'annex 1. Qualsevol DUN presentada abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud dels ajuts establerts en l'annex 1 A) es considerarà una modificació de l'anterior i serà la que s'utilitzarà per a la tramitació dels esmentats ajuts, sens perjudici que la normativa específica estableixi el contrari. Aquestes modificacions poden incloure noves sol·licituds d'ajut o tràmits que s'han de presentar d'acord amb el procediment que estableix l'article 3.

Un cop exhaurit el termini esmentat en el paràgraf precedent, les successives DUN presentades ja no substitueixen l'anterior a efectes de la seva tramitació.

Es poden presentar renúncies a la DUN o renúncies als ajuts de l'annex 1 A) fins el 31 d'agost de 2023. En cas d'ajuts a la competitivitat de CGE (1, 2, 3 i 4 de l'apartat A.5 de l'annex 1), les renúncies es podran presentar en qualsevol moment anterior a la finalització dels compromisos. Aquestes renúncies s'efectuaran electrònicament mitjançant l'aplicació DUN.

En el supòsit de produir-se una interrupció no planificada en el funcionament de l'aplicació informàtica durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils següents consecutius.
Normativa Regulació Declaració Única Agrària (DOGC núm. 8896 de 17.04.2023)
Observacions La DUN ha d'incloure tota la informació que es detalla a l'annex 2, s'ha de presentar mitjançant l'aplicació DUN i ho pot fer la persona titular de l'explotació o bé qualsevol de les entitats que col·laboren amb el DACC en la formalització de la presentació de la DUN (en endavant, entitats col·laboradores).
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.