Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Text refós)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Institut Català de Finances
Objecte L'objecte d'aquesta normativa és regular les característiques, requisits i condicions de la línia de préstecs “ICF Agroliquiditat” amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l'ICF i cofinançada pel DACC.
Beneficiaris Amb caràcter general, poden sol·licitar préstecs de la línia “ICF Agroliquiditat” les persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya.
Accions subvencionables Les actuacions objecte de finançament podran ser de les tipologies següents:

a) Despeses de circulant de l'empresa.

b) Inversió: despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials.
Despeses subvencionables Despeses elegibles de les actuacions de circulant: tindran aquesta consideració les relatives a les activitats del dia a dia de l'empresa, necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament de clients.

També seran elegibles com a actuacions de circulant els refinançaments per les operacions atorgades al llarg del 2022.

Despeses elegibles de les actuacions d'inversió: tindran aquesta consideració les derivades de l'adquisició d'un o diversos actius fixos, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat.
Característiques Les condicions dels préstecs seran, amb caràcter general:

a) Objecte del finançament: circulant o petita inversió.

b) Import mínim dels préstecs: amb caràcter general,10.000€

c) Import màxim dels préstecs: amb caràcter general,100.000€

d) Tipus d'interès aplicable: fix. A la data de publicació de l'anunci és del 3,5%.

e) Termini d'amortització mínim: no s'estableix.

f) Termini d'amortització màxim: 6 anys.

g) Termini de carència d'amortització de capital màxim: 2 anys.

h) Garanties: les considerades suficients a criteri de l'ICF.

i) Desemborsament: amb caràcter general, a la disposició.

j) Amortització: francès, mensual.

k) Comissió d'obertura màxima: 0%.

l) Comissió d'amortització anticipada: 0,25% + costos de ruptura, en els termes que s'indiquen en el darrer paràgraf d'aquest apartat.

m) Interès de demora: 6% addicional sobre el tipus aplicat.

El tipus d'interès fix esmentat serà vigent per a les sol·licituds aprovades fins a 31 de desembre de 2022. A partir d'aquesta data, l'ICF podrà actualitzar aquest preu en funció de l'evolució dels tipus d'interès del mercat per a les noves operacions que es formalitzin.
Dotació pressupostària La línia està dotada amb 60.000.000,00 d'euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds de préstecs es presentaran telemàticament al portal Espai Client de l'ICF (www.espaiclient.icf.cat/), en un imprès normalitzat que es podrà obtenir al mateix portal. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a l'apartat 9.
Termini de presentació La presentació de sol·licituds es pot efectuar des de l'endemà de la publicació d'aquesta disposició al DOGC i fins exhaurir l'import de la línia.
Normativa Normativa Específica - Text Refós (DOGC núm. 8887 de 30.03.2023)
Observacions Les entitats prestatàries de la línia han de justificar l'aplicació dels fons davant de l'ICF, un cop finalitzades les actuacions, mitjançant l'aportació dels justificants de despesa per l'import total de l'actuació, que hauran de presentar-se en un termini màxim de 45 dies a partir del darrer pagament de despeses de l'actuació. En el cas de préstecs per a circulant la justificació consistirà en l'acreditació del compliment del compromís establert a l'apartat 14.k).
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.