Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball
Objecte Fer pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors a càrrec seu (ref. BDNS 655305).
Beneficiaris Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
Accions subvencionables En el marc de la mesura de contractació, es consideraran actuacions subvencionables la formalització d'un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.
Despeses subvencionables Es considera despesa subvencionable la que, de manera inequívoca, respongui a la naturalesa i la finalitat de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i les condicions que determinin les respectives bases reguladores. El cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
Requisits Les persones que es poden contractar són les persones en situació d'atur, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no tinguin vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l'ajut.
Característiques En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
Durada El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte. Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.
Termini de realització D'acord amb la base 19 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, els beneficiaris/àries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte, i han de formalitzar el contracte o contractes de treball indefinits en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament.
Dotació pressupostària 9.950.000,00 euros.
Quantia Es concedeix una subvenció de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d'atur inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.
Lloc de presentació El formulari de sol·licitud, la documentació annexa preceptiva i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/) o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat).
Termini de presentació El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC 8781 de 27.10.2022)
 • Bases reguladores (DOGC 8767 de 06.10.2022)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d'atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l'ajut.

  En el termini de 15 dies des que finalitzi l'actuació objecte de la subvenció, les persones beneficiàries han de presentar, davant de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la justificació del compliment de les actuacions subvencionades.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.