Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Educació
Objecte Article 1

Es modifica la base 9.3 de l'annex 1 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, que queda redactada de la manera següent:

“9.3 Concretament, d'acord amb el que estableix la inversió C19.I2 anomenada Transformació Digital de l'Educació i, en concret el Programa de Cooperació Territorial #CompDigEdu, es consideren despeses subvencionables:

- Despeses de personal per formar al professorat en competència digital i donar suport en la preparació i revisió de l'estratègia digital.

- Despeses relacionades amb les accions formatives: compra i/o lloguer del material adequat per al desenvolupament de la formació i el seu impacte al centre educatiu, lloguer d'espais, dietes i viatges, ponents, etc.

- Elaboració de recursos didàctics digitals dirigits a la formació del professorat per adquirir un nivell de competència digital. S'hi inclouria el cost de traducció a les llengües cooficials dels materials oferts.

- Llicències d'ús de plataformes ja existents, dirigides a la formació del professorat respecte a la competència digital, i únicament per al període de durada del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- En el cas de les línies 2 i 3, les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

- Altres conceptes de despesa directament relacionats amb l'execució de les actuacions.”

 

Article 2

S'afegeix la base 9.4 a l'annex 1 de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, amb el redactat següent:

“9.4. Les despeses relacionades amb la compra de material inventariable essencial per a la formació no poden superar el 30% de l'import de la subvenció atorgada.”
Termini de realització
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8855 de 15.02.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8836 de 19.01.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.