Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Objecte Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya.
Beneficiaris  Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1 i compleixin tots els requisits de la base 3.

Als efectes d'aquesta resolució s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
Accions subvencionables  Es consideren subvencionables els projectes següents:

a) Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball. S'entén per llocs de treball susceptibles per a la reindustrialització, el d'aquell personal acomiadat com a conseqüència del tancament i/o deslocalització i que no formi part del col·lectiu de prejubilacions o altres situacions de manteniment de vinculació laboral activa en la seva anterior empresa. Aquesta xifra es podrà ajustar sempre que les característiques específiques del projecte i l'impacte sobre el territori que tingui el tancament així ho justifiqui d'acord amb els objectius i prioritats del Pacte Nacional per la Indústria en matèria de reindustrialització..

b) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.
Despeses subvencionables Es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Inversió en actius fixes de l'establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s'hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l'empresa beneficiària aplicar en l'indicat període cap mesura que suposi el cessament de l'activitat.

b) Costos laborals bruts de l'empresa dels primers sis mesos dels llocs de treball creats en el projecte d'inversió.
Característiques Per centres productius s'entenen tots aquells que desenvolupin projectes industrials o de serveis a la producció que tinguin com a CCAE qualsevol dels que es detallen a l'Annex 2 d'aquestes bases.

CCAE-2009 (ca)

07 Extracció de minerals metàl·lics.

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics.

09 Activitats de suport a les indústries extractives.

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d'altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

72 Recerca i desenvolupament
Termini de realització El període d'execució dels projectes podrà anar com a màxim des dels tres mesos anteriors a la publicació de la convocatòria i fins a vint-i-quatre mesos posteriors a la publicació de la convocatòria, sempre respectant els límits que imposi la normativa europea a la que s'aculli l'ajut. En cas que l'ajut s'aculli al Reglament 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, el període d'execució es podrà iniciar a partir de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
Dotació pressupostària 7.000.000,00 d'euros.
Quantia L'import màxim de l'ajut serà de 5.000.000,00 euros per projecte. Aquest import s'ajustarà als requisits i al règim d'ajuts europeu aplicable en cada cas.
Lloc de presentació El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat)

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament i obligatòriament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i romandrà obert fins a les 14.00 del 15 de novembre de 2023 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8839 de 24.01.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8820 de 27.12.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.