Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia de préstecs “ICF Agroclima” amb condicions preferents per al finançament de persones jurídiques, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversió

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Institut Català de Finances
Objecte L'objecte d'aquesta normativa és regular les característiques, requisits i condicions de la línia de préstecs “ICF Agroclima” amb condicions preferents per al finançament de persones jurídiques, titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversió, gestionada per l'ICF i cofinançada pel DACC.
Beneficiaris a) Les persones jurídiques titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya.

b) Cas que el projecte no sigui elegible per acció climàtica els beneficiaris hauran de ser persones jurídiques titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya.
Accions subvencionables Les actuacions objecte de finançament podran ser de les tipologies següents:

a) Inversió amb component d'acció climàtica: despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials que compleixin els requeriments d'elegibilitat d'acció climàtica, això és, inversions orientades a la mitigació del canvi climàtic que inclou inversions de millora de l'eficiència energètica, de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, de l'ús d'energia renovables o de l'aprofitament de subproductes, tractament i valorització de residus i efluents, entre altres. També podran ser elegibles inversions en explotacions agràries destinades a prevenir els impactes dels fenòmens meteorològics extrems i reparar els danys causats per aquestes adversitats climàtiques (a l'annex 2 s'incorporen exemples de projectes elegibles a mode orientatiu).

b) Inversió en general: despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials. Per aquest tipus d'inversió només seran elegibles els beneficiaris de l'estipulació 2b)
Despeses subvencionables Despeses elegibles de les actuacions d'inversió: tindran aquesta consideració les derivades de l'adquisició d'un o diversos actius fixos, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat.
Requisits Les persones beneficiàries del préstec han de trobar-se al corrent en les seves obligacions de pagament amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya, i no poden estar afectades, en general, per qualsevol de les situacions següents:

   a) Incidències RAI, ASNEF o de caràcter judicial.

   b) Fons propis negatius.

   c) Pèrdues continuades els darrers tres exercicis.
Característiques Les condicions dels préstecs seran, amb caràcter general:

a) Objecte del finançament: inversió, preferentment amb un component vinculat a acció climàtica.

b) Import mínim dels préstecs: amb caràcter general,100.000€

c) Import màxim dels préstecs: amb caràcter general, 5.000.000€

d) Tipus d'interès aplicable: EURIBOR 12 mesos + marge entre (1,2% i 2,7%) segons qualificació creditícia. Es pot sol·licitar cotització de fix equivalent.

e) Termini d'amortització mínim: no s'estableix.

f) Termini d'amortització màxim: 8 anys.

g) Termini de carència d'amortització de capital màxim: 2 anys.

h) Garanties: les considerades suficients a criteri de l'ICF.

i) Desemborsament: l'ICF requerirà, segons projecte, la prèvia presentació de les factures corresponents i comprovants de pagament de desemborsaments anteriors.

j) Amortització: francès, mensual.

k) Comissió d'obertura: 0,25%.

l) Comissió d'amortització anticipada: 0,25% i en cas de tipus fix, costos de ruptura, en els termes que s'indiquen en el darrer paràgraf d'aquest apartat.

m) Interès de demora: 6% addicional sobre el tipus aplicat.
Dotació pressupostària La línia està dotada amb 80.000.000,00 d'euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds de préstecs es presentaran telemàticament al portal Espai Client de l'ICF (https://espaiclient.icf.cat/), en un imprès normalitzat que es podrà obtenir al mateix portal. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a l'apartat 9.
Termini de presentació La presentació de sol·licituds es pot efectuar des de l'endemà de la publicació d'aquesta disposició al DOGC i fins exhaurir l'import de la línia.
Normativa Normativa específica (DOGC núm. 8838 de 23.01.2023)
Observacions Fins a 31 de desembre de 2024, es reserva fins a un 50% del límit de la línia per a empreses que realitzin projectes que presentin components vinculats amb l'acció climàtica. Si a la data indicada no s'ha consumit aquest percentatge, es podrà aplicar el límit restant a qualsevol tipus d'inversió prevista en aquest conveni.

Les entitats prestatàries de la línia han de justificar l'aplicació dels fons davant de l'ICF, un cop finalitzades les actuacions, mitjançant l'aportació dels justificants de despesa per l'import total de l'actuació, que hauran de presentar-se en un termini màxim de 45 dies a partir del darrer pagament de despeses de l'actuació.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.