Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 (Addenda - Normativa específica - Nou text refós)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Institut Català de Finances
Objecte L'objecte d'aquest anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses.
Beneficiaris Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses:

a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d'euros,

b) i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o un balanç inferior a 43 milions d'euros,
Accions subvencionables Seran elegibles les següents tipologies d'actuacions:

a) Capital d'expansió (per exemple, destinat al creixement de l'empresa, l'expansió de capital humà o del capital fix).

b) Capital per enfortir les activitats generals de l'empresa (per exemple, aquelles activitats amb l'objectiu d'estabilitzar i defendre la posició de mercat existent, o l'enfortiment de la capacitat d'explotació).

c) Realització de nous projectes (per exemple, la construcció d'instal·lacions, o noves campanyes de màrqueting, patents o productes nous).

d) Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats (per exemple, l'expansió de la varietat de productes i serveis, o l'expansió territorial).

e) Finançament temporal de capital circulant de les pimes, quan sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a una crisi de salud pública.
Característiques Condicions dels préstecs

a) Import.
Una empresa destinatària podrà obtenir més d'un préstec, amb els màxims següents:

  - Curt termini: 2.000.000€

   - Llarg termini: 2.500.000€

   - Sublínia COVID-19: 2.000.000€.

   - Sublína subministrament curt termini: 2.000.000€

   - Sublínia subministrament llarg termini: 2.500.000€

   - Total màxim per empresa: 11.000.000€

L'import mínim d'un préstec serà:

   - Curt termini: 100.000€

   - Llarg termini: 150.000€

   - Sublínia COVID-19: 250.000€

   - Sublína subministrament curt termini: 150.000€

   - Sublínia subministrament llarg termini: 150.000€

En cas d'operacions que no siguin de la sublínia COVID-19, l'import del préstec no superarà el 70% de l'import de l'actuació elegible, però excepcionalment i, prèvia justificació per part de l'empresa destinatària, l'ICF podrà augmentar aquest percentatge fins a un màxim del 100%.

b) Termini màxim d'amortització.

Curt termini: el termini d'amortització serà de mínim 2 anys i màxim de 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital d'1 any, inclòs en aquest termini.

COVID-19: el mínim serà d'un any i màxim de 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.

Llarg termini: el termini d'amortització mínim serà de 5 anys i màxim de 15 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, el calendari del projecte, la liquiditat disponible de l'empresa i els principis de bona gestió financera. Les actuacions que siguin únicament de circulant es finançaran a curt termini (màxim 5 anys).


(...)
Termini de realització L'horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l'esgotament de l'import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal fins el 31 de maig de 2023 o fins l'esgotament dels fons disponibles.”
Dotació pressupostària 373.899.666,00 d'euros.

De l'import total de la línia, 76.1000.000,00 euros seran assignats de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les PIMEs, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (en endavant, sublínia COVID-19). De l'import total de la línia, fins a 18.000.000,00 euros podran ser utilitzats pel finançament de necessitats de finançament a curt i llarg termini per a pal.liar els efectes derivats de la crisi de subministrament i matèries primeres (en endavant, sublínia subministraments). ICF podrà augmentar l'import total de la línia en aplicació de l'establert als articles 44 i 45 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
Lloc de presentació Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les potencials empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu el punt 6.3.
Normativa Modificació d'Addenda i publicació del nou Text Refós (DOGC núm. 8835 de 18.01.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.