Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajudes públiques per a impulsar projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables, i per tant afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del component 8, inversió 3.

En tot cas, les actuacions objecte d'aquestes ajudes hauran d'estar enquadres dins de les àrees d'activitat contemplades en l'annex I.
Beneficiaris a) Empreses, tal com es defineixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Administracions Públiques, segons l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, exclosa l'Administració General de l'Estat.

c) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

d) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

e) Altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

f) Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.

g) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

h) Altres centres privats de R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts la R+D+i com a activitat principal.

i) Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu que integri els nous models de negoci, o realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o reguladora.

j) Comunitats energètiques, segons la definició inclosa en l'annex II, apartat j).
Accions subvencionables Les actuacions objecte de les ajudes estaran estructurades en les següents línies d'ajudes:

a) Innovació en la transició energètica. Es podran finançar actuacions relacionades amb productes, processos o serveis nous o millorats, que promoguin solucions innovadores que serveixin com a palanca per a la consecució de la transició energètica.

b) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables. Es podran finançar en aquesta línia d'ajudes les actuacions que permetin a l'entitat beneficiària aportar solucions que incrementin el nivell de protecció del medi ambient. Per a això, les actuacions hauran d'afavorir la integració d'energies renovables, i, per tant, la reducció d'emissions. Això podria realitzar-se a través de mecanismes que incrementin la provisió de serveis de flexibilitat al sistema energètic; o bé oferir solucions que avancin en l'economia circular en l'àmbit de l'emmagatzematge energètic.

c) Startups per a la transició energètica. Es podran finançar actuacions que suposin la posada en marxa o impuls de nous projectes empresarials que contribueixin als objectius de la transició energètica, que es desenvolupin en les àrees d'activitat descrites en l'annex I, en els termes que determinin les convocatòries. Només podran ser entitats beneficiàries d'aquesta línia d'ajudes les contemplades en l'article 4.2.


En cap cas podran finançar-se les següents activitats:

a) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa qualsevol solució tecnològica que pugui donar suport a tecnologies basades en combustibles fòssils.

b) Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la Unió Europea en les quals es prevegin emissions equivalents de CO₂ que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets.

c) Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la seva capacitat o de la seva vida útil.

d) Activitats en les quals l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.
Despeses subvencionables (Article 13 de les bases)

El finançament per a les actuacions relacionades amb la línia d'ajudes prevista en l'article 3.2.a) «Innovació en la transició energètica», de conformitat amb l'article 25.3 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, podrà aplicar-se, entre altres, als següents conceptes de despeses:

a) Costos de personal en la mesura que estiguin dedicats a l'actuació, excloent les despeses que s'especifiquen en l'apartat 5.d) d'aquest article.

b) Costos de materials, instruments i equips: inclòs programari i aplicacions informàtiques, en la mesura i durant el període en què s'utilitzin per al projecte. Només es consideraran subvencionables els costos d'amortització o de llicències d'ús o lloguer, corresponents a la vida del projecte, calculats sobre la base de principis comptables generalment acceptats, com les taules d'amortització que publica l'Agència Tributària a l'efecte de l'impost de societats.

c) Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.

d) Altres costos com a materials, subministraments i similars, directament derivats del projecte, on s'inclouran tots aquells materials, inclosos equips, el període de vida dels quals útil no superi el període d'execució aprovat per al projecte.

e) Despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, que es derivin directament del projecte.


El finançament per a les actuacions relacionades amb la línia d'ajudes prevista en l'article 3.2.b) «Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables», es regirà pel que es preveu en l'article 36.5 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Entre altres, es consideraran costos subvencionables els següents conceptes de despeses:

a) L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.

b) Els costos de direcció facultativa.

c) Els costos d'execució de l'obra civil sempre que no superi el 20 % de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions, en el seu cas.

d) Els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries.

e) El desenvolupament i l'adquisició de programari i aplicacions informàtiques.

f) Els costos consultoria i els costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació de les ajudes.

g) Despeses de formació del personal relacionat directament amb el projecte, en aquells àmbits que resultin necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs i que contribueixin a aplicar adequadament els principis transversals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere).
Requisits Per al cas concret d'entitats sol·licitants de la línia d'ajudes establerta en l'article 3.2.c), «Startups per a la transició energètica», les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Ser considerades petites empreses, segons la definició de l'annex II, apartat c), sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.

b) No estar cotitzades en una borsa de valors.

c) Estar registrades com a màxim des de fa cinc anys a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda que es determini en les convocatòries, a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa.

En el cas d'empreses subvencionables que no estiguin obligades a registrar-se, podrà considerar-se que el període de cinc anys comença a comptar des del moment en què l'empresa iniciï la seva activitat econòmica o bé estigui subjecta a impost per la seva activitat econòmica.

d) No haver distribuït beneficis ni sorgir d'una operació de concentració, segons definició de l'article 7 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
Característiques Les ajudes que s'atorguin consistiran en una subvenció a fons perdut que l'òrgan concedent, en els termes que es concreten en l'article 14, podrà avançar a l'entitat beneficiària a fi de facilitar el finançament dels projectes.

La bestreta consistirà en l'abonament d'una part de l'ajuda concedida, previ dipòsit, si fos procedent, de l'oportuna garantia d'acord amb l'ordenat per l'article 30.
Durada L'àmbit temporal de vigència d'aquestes bases reguladores s'estendrà des de la seva entrada en vigor fins al 31 de desembre de 2025. No obstant això, les ajudes concedides es continuaran regint per ella i per les convocatòries dictades a l'empara de la mateixa fins a la finalització i tancament dels corresponents expedients, incloent-hi els eventuals procediments de reintegrament.
Termini de realització Per a poder accedir a les ajudes, la data de finalització de les actuacions presentades ha de ser anterior al 30 de juny de 2026, sense perjudici que les corresponents convocatòries estableixin requisits o terminis més estrictes.
Quantia L'import de les ajudes que es concedeixin es determinarà en les convocatòries. En el cas d'ajudes acollides al Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, les quanties de les ajudes no podran superar els llindars establerts en l'article 4 d'aquest reglament. En concret:

a) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Innovació en la transició energètica», atenent a l'indicat en l'apartat i) punt iii) d'aquest article, 15 milions d'euros per empresa i per projecte;

b) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables», atenent a l'indicat en el s) d'aquest article, 15 milions d'euros per empresa i per projecte d'inversió;

c) per a les actuacions de la línia d'ajudes «Startups per a la transició energètica» la quantia de l'ajuda no podrà superar els llindars de l'apartat h) d'aquest article, sent els imports establerts per empresa els següents:

1r fins a 0,4 milions d'euros, per a les empreses establertes en zones no assistides.

2n fins a 0,6 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons es defineixen en l'annex II;

3r fins a 0,8 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra a), d'aquest Tractat.

En el cas que les empreses tinguin la condició d'empreses innovadores, segons la definició de l'annex II, les quanties màximes de les ajudes no podran superar els següents imports màxims per empresa:

1r fins a 0,8 milions d'euros, per a les empreses establertes en zones no assistides.

2n fins a 1,2 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea segons es defineixen en l'annex II;

3r fins a 1,6 milions d'euros en el cas d'empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l'article 107, apartat 3, lletra a), d'aquest Tractat.
Lloc de presentació Les comunicacions de totes les actuacions que es realitzin pels òrgans competents en el procediment de concessió de les ajudes regulades en aquesta ordre, en el desenvolupament de la seva execució, en la seva justificació i en la petició d'informes i en els eventuals procediments de reintegrament que es puguin iniciar, es duran a terme d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Per als subjectes que es trobin entre els relacionats en l'article 14.2 d'aquesta llei, la utilització dels mitjans electrònics establerts serà obligatòria també per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions pels interessats, que hauran de fer-ho a través de la seu electrònica de l'òrgan concedent (https://sede.idae.gob.es) i utilitzar un sistema de signatura electrònica avançada.
Normativa Bases reguladores (BOE 05 de 05.01.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.