Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU (Programa Agents del Canvi) (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores i de la convocatòria, segons el que es disposa en l'article 61.1 del Reial decret llei 36/2020, 30 de desembre, per a la concessió de les ajudes del Programa Agents del Canvi, destinades a petites i mitjanes empreses per a subvencionar parcialment els costos salarials de la contractació de professionals de la transformació digital que, a l'efecte d'aquesta ordre, es denominen Agents del Canvi.

Aquesta Convocatòria té per finalitat la transformació digital de les pimes espanyoles, seleccionant els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva, d'acord amb l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, aplicant el criteri establert en l'article 16 de les Bases Reguladores i conforme al que es disposa en l'apartat sisè de la present Convocatòria.
Beneficiaris Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les petites i les mitjanes empreses que siguin persones jurídiques i el domicili fiscal de les quals estigui situat en territori espanyol.
Requisits Els contractes susceptibles d'ajuda han de complir els següents requisits:

a) La contractació haurà de realitzar-se per compte d'altri ajustant-se al marc normatiu vigent en matèria laboral definit pel Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

b) Els contractes hauran de celebrar-se en la modalitat indefinida a temps complet, no admetent-se altres modalitats de contractació ni a temps parcial, i pel salari que correspongui conforme a la normativa laboral.

c) El contracte establirà les clàusules i condicions de la relació entre l'Agent del Canvi i el beneficiari, que hauran de ser coherents amb l'objecte del programa i garantir l'efectiva execució d'actuacions per a la transformació digital de la pime beneficiària com a resultat de la labor de l'Agent del Canvi contractat.
Característiques Les ajudes es configuren com a disposicions dineràries destinades a finançar parcialment la contractació d'Agents del Canvi i els costos salarials derivats, amb un import màxim de 1.000 euros mensuals fins al límit màxim de 20.000 euros en un termini màxim de 20 mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte per beneficiari.
Dotació pressupostària 121.000.000,00 euros.
Quantia Se subvencionarà un import màxim de 1.000 euros mensuals del cost salarial efectivament incorregut pel beneficiari fins al límit màxim de 20.000 euros o d'un màxim de vint mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte.
Lloc de presentació La sol·licitud i altres comunicacions es realitzaran únicament mitjançant tramitació electrònica.
Termini de presentació El termini per a presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de tres (3) mesos. Aquest termini començarà a comptar-se el 25 d'abril de 2023.
Normativa Bases i convocatòria (BOE 313 de 30.12.2022)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.