Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2022 no cobertes per la Resolució ACC/1501/2022, de 12 de maig (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts al foment de l'ús de les assegurances agràries, corresponents al Pla 2022, per a les línies relacionades a l'annex 2 de l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig, que no s'hagin beneficiat dels ajuts convocats a la Resolució ACC/1501/2022, de 12 de maig, d'acord amb l'apartat 2 a) de les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/99/2022, de 6 de maig.
 
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i forestals que compleixin els requisits següents:

a) Tenir parcel·les, caps de bestiar o instal·lacions aqüícoles ubicades al territori de Catalunya.

b) En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les organitzacions de productors, aquestes organitzacions han de tenir el domicili social a Catalunya.

c) Contractar les assegurances de l'apartat 2.a) d'aquestes bases reguladores dins el termini que estableix el Pla, o haver contractat o contractar les assegurances de l'apartat 2.b) d'aquestes bases reguladores dins del termini que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

d) No incórrer en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

e) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

f) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Tenir la condició de pime.

h) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 1 del Reial decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

i) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

j) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició que contenen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.07.2014).

k) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

l) En cas de tenir centres laborals, complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

m) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

n) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatibles amb el mercat interior.

o) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura a l'annex 4.
Accions subvencionables El DACC concedirà ajuts per al pagament del cost de les primes de les persones que subscriguin les assegurances següents:

a) Assegurances corresponents a les línies que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, incloses al Pla. Els ajuts a aquestes assegurances tenen naturalesa d'ajuts d'Estat i corresponen al règim notificat per l'Administració General de l'Estat, d'acord amb la Decisió de la Comissió de 9 d'abril de 2015 per la qual es declara compatible amb el mercat comú aquest règim d'ajuts (SA.40313 (2014/N)) i la Decisió de la Comissió, de 28 d'agost (SA. 42697 (2015/N)), que prorroga el règim fins al 31 de desembre de 2021 (Ajuda núm. SA 58942 (2020/N)).

b) Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen. Els ajuts a aquestes pòlisses se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer.

 
Despeses subvencionables Els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.
Dotació pressupostària 8.010.000 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al cost de les assegurances i consistirà en el següent:

a) En relació amb les línies d'assegurança de l'apartat 2.a) d'aquestes bases reguladores:

a.1) La subvenció es concedirà en forma d'aportació al pagament de la prima, que es descomptarà de l'import global de la prima que ha de satisfer la persona assegurada en el moment de la contractació i el DACC la pagarà posteriorment a Agroseguro en la forma i els termes que preveu el Conveni de col·laboració entre del DACC i Agroseguro per al foment de l'ús de les assegurances agràries a Catalunya.

a.2) Se subvencionarà un percentatge sobre la prima comercial base neta de les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles ubicades al territori de Catalunya de la pòlissa contractada, d'acord amb el tipus de persona beneficiària (agricultor professional, empresa agrària prioritària i jove agricultor). Anualment, el DACC trametrà a Agroseguro la base de dades amb la informació relativa als AP, EAP i els JA per tal que apliqui la subvenció que els hi correspongui.
Termini de presentació La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins del període de subscripció establert.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8817 de 21.12.2022)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8809 de 09.12.2022)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8665 de 11.05.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.