Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Programes d'incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte Establir les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, a través de dos Programes d'Incentius que així mateix s'aproven, de conformitat amb el que disposen els articles 6 i 8 d'aquesta ordre, tot això en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7, Desplegament i integració d'energies renovables, Inversió 1, Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius.

Contribuir al compliment de l'objectiu CID 117 de la inversió 1 de la component 7 d'instal·lar almenys 3.800 MW de generació renovable per al primer semestre de 2026 segons l'«Annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya», de data 16 de juny de 2021. Promovent la realització de projectes d'aquest tipus es contribueix a la «descarbonització» de diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius fixats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, i l'Estratègia Energètica a Llarg Termini 2050.
Beneficiaris Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïdes que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquesta ordre, les respectives convocatòries i la resolució de concessió corresponent, i que compleixin tots els requisits exigits tant en la present ordre com en les respectives convocatòries.

S'inclouen els consorcis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les Unions Temporals d'Empreses i les agrupacions d'empreses contemplades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.

No podrà ser beneficiària l'Administració General de l'Estat.

Els beneficiaris als quals va dirigit cada Programa d'Incentius són:

a) El Programa d'Incentius 1 està adreçat als beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) El Programa d'Incentius 2 està adreçat a beneficiaris que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
Accions subvencionables Seran subvencionables projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d'energia renovable de les tipologies indicades a continuació, d'acord amb els requisits que s'estableixen en aquesta ordre i els que es prevegin en les convocatòries corresponents:

a) Nova central de generació i nova xarxa de distribució.

b) Ampliació o substitució de central de generació existent.

c) Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.
Despeses subvencionables Només es consideraran subvencionables, i per tant només podran ser objecte d' ajut amb càrrec als Programes d' Incentius, les inversions que permetin augmentar el nivell de protecció mediambiental que siguin originats per activitats desenvolupades en territori nacional i que es realitzin mitjançant l' execució d' obres o adquisició de béns o de serveis per part del beneficiari de l' ajut, les quals s'hauran de justificar mitjançant la corresponent comanda i/o contracte relatius a les actuacions realitzades, amb les seves corresponents factures i justificants de pagament al proveïdor.


Perquè els costos puguin ser considerats subvencionables s'han de complir els requisits següents:

a) Ser reals i abonats efectivament amb anterioritat a la conclusió del termini de justificació establert. Quan s'utilitzin mitjans de pagament diferit (entre d'altres: xec, pagaré, lletra de canvi acceptada) només se subvencionaran aquells imports efectivament carregats en compte a través d'entitat financera amb anterioritat a la finalització del termini esmentat.

b) Existir-ne constància documental i ser verificables.

c) Estar relacionats de manera indubitada amb l' activitat a desenvolupar i ser necessaris per a l' execució de les corresponents actuacions.

d) Complir la normativa local, autonòmica, nacional i de la Unió Europea aplicable.

e) Per a beneficiaris de naturalesa jurídica pública, respondre a un contracte o contractes formalitzats per dur a terme l'actuació, d'acord amb alguna de les tipologies previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, entre l'entitat beneficiària i l'empresa o empreses que participin en l'execució de les actuacions, o a un encàrrec a un mitjà propi de les entitats o administracions que realitzin el projecte.
Termini de realització El termini màxim per a la realització de les actuacions objecte d'ajut serà l'establert a les convocatòries corresponents, que es computarà sempre a partir de la data de notificació de la resolució favorable de concessió d'ajut.

Es podrà ampliar l'anterior termini de realització de les actuacions mitjançant la modificació de la resolució de concessió, que es podrà dur a terme d'acord amb el que preveu l'article 20 d'aquesta ordre.

En qualsevol cas, els beneficiaris hauran de dur a terme les actuacions previstes fins, com a màxim, el 30 de juny de 2026.
Quantia L'import de l'ajut concedit per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte dels mateixos segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera. Aquests límits d' intensitat d' ajut són els indicats a la taula següent per a cada tipus de projecte i Programa d' Incentius (un 35% o un 70%).
Lloc de presentació Les sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts s'adreçaran a l'òrgan instructor, i estaran disponibles per a la seva formalització i presentació a la seu electrònica de l'IDAE (https://sede.idae.gob.es), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent no podrà ser inferior a vint dies ni superior a tres mesos des de la data d'inici que s'estableixi en la convocatòria i en el seu extracte corresponent que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat». Les dates de finalització del termini de presentació de sol·licituds s'assenyalaran en la convocatòria.
Normativa Bases reguladores (BOE 178 de 26.07.2022)
Observacions La vigència de les bases reguladores aprovades per aquesta ordre s'estendrà des de la seva entrada en vigor fins al 30 de juny de 2026.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.