Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs produït a través de digestió anaeròbia a través dels programes d'incentius que s'aproven i estableixen per aquestes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 6 i 8, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7, Desplegament i integració d'energies renovables, Inversió 1, Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius.

Les ajudes regulades en aquesta ordre tindran com a finalitat contribuir al compliment de l'objectiu corresponent a l'impuls i consecució de les fites de les actuacions d'inversió 1 que s'emmarquen dins de la Component 7 (C7.I1) «per al desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament mitjançant la producció i aprofitament del biogàs, contribuint amb això a la «descarbonització» de diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius fixats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, i l'Estratègia Energètica a llarg termini 2050, promovent la realització de projectes singulars d'innovació en instal·lacions de biogàs en tot el territori nacional.
Beneficiaris Podran obtenir la condició de beneficiaris/as en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d'aquesta ordre, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió, en els termes establerts per aquestes, i compleixin tots els requisits exigits, qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya.

No podrà ser beneficiària l'Administració General de l'Estat.


Els beneficiaris/as als quals va dirigit cada programa d'incentius són:

El programa d'incentius 1 està dirigit als beneficiaris/as que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

El programa d'incentius 2 està dirigit a beneficiaris/as que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre aquests, persones jurídiques públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea per a ser entitats no generadores d'activitat econòmica.
Accions subvencionables Podran ser objecte d'ajuda els projectes singulars relacionats amb instal·lacions de biogàs que s'incloguin en les corresponents convocatòries, de manera que s'aconsegueixi una diversificació energètica sobre la base d'energies renovables i a conseqüència d'això una menor dependència energètica de combustibles fòssils i la disminució de les emissions de CO₂ i metà.

Seran subvencionables aquells projectes singulars d'instal·lacions de biogàs que contemplin la realització d'una o diverses de les actuacions següents, d'acord amb els requisits que s'estableixen en aquesta ordre i els que es prevegin en les convocatòries corresponents:

a) Realització d'instal·lacions de producció de biogàs amb les matèries primeres incloses en cada convocatòria, mitjançant digestió anaeròbia sempre que es produeixi un aprofitament energètic del mateix o s'usi per a la producció de biometà.

b) Realització d'instal·lacions perquè a partir de biogàs es dugui a terme producció de calor/va fregir, generació d'energia elèctrica, cogeneració d'alta eficiència o, a partir de biogàs de nova generació incloent per tant l'apartat a), es dugui a terme la seva depuració fins a biometà per a ús en transport, injecció a xarxa, usos tèrmics diferents del transport, per al seu ús en cogeneració elèctrica d'alta eficiència o per a la seva transformació en altres productes amb destinació energètica.

c) Realització d'instal·lacions per a tractament del digerit
Despeses subvencionables Només es consideraran subvencionables, i per tant només podran ser objecte d'ajuda amb càrrec a aquest programa d'incentius, les inversions que permetin augmentar el nivell de protecció mediambiental derivat de l'impuls del biogàs que siguin originats per activitats desenvolupades en territori nacional i que es realitzin en l'adquisició de béns o de serveis per part del beneficiari/a de l'ajuda, així com que puguin justificar-se mitjançant la corresponent comanda i/o contracte relatius a les actuacions realitzades, amb les seves corresponents factures i justificants de pagament al proveïdor. Perquè els costos puguin ser considerats elegibles han de complir-se els següents requisits:

a) Ser reals i abonats efectivament amb anterioritat a la conclusió del termini de justificació establert. Quan s'utilitzin mitjans de pagament diferit (entre altres: xec, pagaré, lletra de canvi acceptada) només se subvencionaran aquells imports efectivament carregats en compte a través d'entitat financera amb anterioritat a la finalització del termini citat.

b) Existir constància documental dels mateixos i ser verificables.

c) Estar relacionats de manera indubtable amb l'activitat a desenvolupar i ser necessaris per a l'execució de les corresponents actuacions.

d) Complir la normativa local, autonòmica, nacional i de la Unió Europea aplicable.

e) Per a beneficiaris/as de naturalesa jurídica pública, respondre a un contracte o contractes formalitzats per a dur a terme l'actuació, d'acord amb alguna de les tipologies previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, entre l'entitat beneficiària i l'empresa o empreses que participin en l'execució de les actuacions, o a un encàrrec a un mitjà propi de les entitats o administracions que realitzin el projecte.
Quantia L'import de l'ajut concedit per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, del tipus de matèria primera a utilitzar i de l'aplicació energètica segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en aquest article i altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera. Aquests límits d'intensitat d'ajuda són (% sobre cost subvencionable) d'entre un 10% i un 80%.
Lloc de presentació Els sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts s'adreçaran a l'òrgan instructor, i estaran disponibles per a la seva formalització i presentació a la seu electrònica de l'IDAE (https://sede.idae.gob.es), on és disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent no podrà ser inferior a vint dies ni superior a tres mesos donis de la data de publicació de l'extracti de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat». Els datis de finalització del termini de presentació de sol·licituds s'assenyalaran en la convocatòria.
Normativa Bases reguladores (BOE 178 de 26.07.2022)
Observacions La vigència de les bases reguladores aprovades per aquesta ordre s'estendrà des de la seva entrada en vigor fins al 30 de juny de 2026.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.