Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis per a la utilització del most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Es modifiquen els apartats següents de l'annex 1 de l'Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer:

 
1. Es modifica l'apartat 1 de l'annex 1, que resta redactat de la manera següent:

“L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és fomentar la sostenibilitat en l'activitat d'elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l'ús de most concentrat rectificat (MCR) produït amb most apte per a l'elaboració de vins escumosos de qualitat d'una denominació d'origen protegida (DOP) per part dels elaboradors d'escumosos de qualitat que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.”

 

2. Es modifica l'apartat 2.b de l'annex 1, que resta redactat de la manera següent:

“b) En el procés d'elaboració de vins escumosos de qualitat, han d'utilitzar MCR produït amb most que:

- sigui apte per a l'elaboració d'escumosos de qualitat de la DOP a què pertany el raïm amb què està produït i

- compleixi amb el plec de condicions de la DOP.”

 

3. Es modifica l'apartat 4.3 de l'annex 1, que resta redactat de la manera següent:

“L'import de l'ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra de l'MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d'aplicació del percentatge de l'ajut, es tindrà en compte un preu màxim d'adquisició d'MCR de 3,75 €/kg.”

 

4. Es modifica l'apartat 9.a) de l'annex 1, que resta redactat de la manera següent:

“a) La compra és d'MCR ecològic que prové de most i raïm apte per a una DOP que tingui escumosos de qualitat en el seu plec de condicions, i l'escumós de qualitat a elaborar ha de complir una de les opcions següents:

- estar emparat en la mateixa DOP d'on prové el raïm;

- estar acollit a una marca col·lectiva dins el mateix àmbit geogràfic de la DOP d'on prové el raïm.

D'altra banda, cal que tot el procés (producció del most i de l'MCR) s'hagi produït en un radi inferior als 200 km respecte de les instal·lacions de la persona sol·licitant de l'ajut.”

 

5. Es modifica l'apartat 9.b) de l'annex 1, que resta redactat de la manera següent:

“b) La compra no és totalment d'MCR ecològic que prové de most i raïm apte per a una DOP que tingui escumosos de qualitat en el seu plec de condicions, i l'escumós de qualitat a elaborar ha de complir una de les opcions següents:

- estar emparat en la mateixa DOP d'on prové el raïm;

- estar acollit a una marca col·lectiva dins el mateix àmbit geogràfic de la DOP d'on prové el raïm.

D'altra banda, cal que tot el procés (producció del most i de l'MCR) s'hagi produït en un radi inferior als 200 km respecte de les instal·lacions de la persona sol·licitant de l'ajut.”
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8715 de 22.07.2022)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8345 de 19.02.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8338 - 10.02.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.