Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent- Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU per a l'any 2022 (Extracte de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte L'objecte d'aquesta ordre és l'establiment de les bases reguladores de la Fundació Biodiversitat F.S.P. (d'ara endavant FB) per a la concessió d'ajudes per al finançament de projectes de recerca que promoguin l'aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat.

L'objecte de la convocatòria és regular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de projectes de recerca que promoguin l'aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per a l'any 2022:

a) Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.

b) Biodiversitat marina i espais marins protegits.

c) Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.

d) Desertificació, degradació i restauració de terres.
Beneficiaris a) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

b) Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

c) Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

d) Col·legis professionals.

e) Administracions públiques.

f) Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

g) Altres persones jurídiques, públiques o privades.

h) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció. D'acord amb el que es preveu en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les persones jurídiques integrants de l'agrupació tindran igualment la consideració de beneficiàries.

D'acord amb el que es preveu en l'article 2 de les bases reguladores, podran obtenir la condició d'entitat beneficiària les següents entitats:

a) Organismes Públics de Recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

b) Universitats públiques i els seus instituts universitaris, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Centres Tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d'àmbit estatal, que estiguin inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

d) Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que segons els seus estatuts o normativa que els reguli realitzin activitats d'I+D+i o generin coneixement científic o tecnològic. Quan aquestes entitats realitzin activitats econòmiques i no econòmiques, les ajudes només podran anar dirigides a aquestes últimes.

e) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció. Les agrupacions hauran d'estar conformades per les entitats esmentades en els apartats anteriors.
Accions subvencionables Les ajudes es concediran per a l'execució de projectes i programes que generin coneixement i/o desenvolupin accions, productes, serveis o processos nous o millorats d'acord amb les prioritats del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, tal com s'estableixen en els seus plans i estratègies.
Despeses subvencionables Com a regla general, el Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència només finançarà despeses no recurrents que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació.

Es consideraran despeses subvencionables aquells que, de manera indubtable, estiguin relacionats amb l'activitat objecte de l'ajuda, siguin necessaris per a la seva execució, hagin estat contrets durant el període d'execució aprovat per a cada projecte beneficiari i es trobin efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació. Les despeses hauran d'estar subjectes a preus de mercat.
Requisits Les accions no hauran d'implicar benefici mercantil comercial directe per als beneficiaris.
Característiques Aquestes convocatòries es desenvoluparan en el marc del PRTR, i d'acord amb els fons a assignar en el pressupost de despeses de la FB per a 2021, és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU).
Termini de realització El projecte haurà de donar principi a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.
Dotació pressupostària La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000,00 €.
Quantia L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de fins a 400.000,00 €.

L'import màxim de l'ajuda concedida no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.
Lloc de presentació La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) per part de l'entitat sol·licitant.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà de seixanta dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 172 de 19.07.2022)
 • Bases reguladores(BOE 232 de 28.09.2021)
 • Observacions El termini de presentació dels documents justificatius serà de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.