Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01), pel 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2022 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) .

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
Beneficiaris Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

Persones de naturalesa privada:
Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
Despeses subvencionables Veure article 4 per les despeses NO subvencionables.
Requisits Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Realitzar inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b) Realitzar projectes adreçats a alguna de les finalitats de l'apartat 1 d'aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d'Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.

c) Els projectes han de ser viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, als efectes d'aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e) Comprometre's a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d'acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

f) En el cas de persones jurídiques (amb o sense finalitat de lucre), haurà de figurar, en l'objecte social dels seus estatuts, l'activitat per a la qual es demana l'ajut.

(...)
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació com a màxim el 30 d'abril de l'any següent al de la resolució de concessió de l'ajut. Cal tenir en compte la possibilitat de sol·licitar-ne una pròrroga, tal com estableix l'apartat 13.3.
Dotació pressupostària 7.666.666,67 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l'apartat 3 d'aquest annex 1, d'acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 5, i mitjançant els formularis normalitzats que estableix el DAAC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a la que estableix aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2022, inclòs.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8710 de 15.07.2022)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8661 de 05.05.2022)
 • Observacions Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL recollides a l'annex 2 d'aquesta Ordre en forma de criteris de selecció i prioritat.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.