Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera a Catalunya per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Beneficiaris a) Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.

b) Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.

c) Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.

d) Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.

e) Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

f) Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura. titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.
Despeses subvencionables a) Conservació i gestió de la biodiversitat i dels recursos naturals:

· Conservació d'hàbitats terrestres i espècies, inclosos inventaris de fauna i flora.

· Restauració d'ecosistemes degradats i inversions en la creació i la millora de petites infraestructures encaminades a una millora ambiental per afavorir la conservació de la biodiversitat.

· Eliminació i control d'espècies exòtiques invasores.

· Adequació de línies elèctriques per evitar impactes paisatgístics i sobre la biodiversitat.

· Millora de la connectivitat i foment d'infraestructures verdes.

· Actuacions en ecosistemes forestals pel manteniment i la millora de la biodiversitat (millorar la maduresa de les forests, manteniment i millora dels serveis ecosistèmics i de la multifuncionalitat, gestió de fusta morta, enriquiment de l'estructura i la biodiversitat de les forests).

· Foment d'iniciatives de conservació de pol·linitzadors.

· Actuacions que desenvolupin de manera pràctica els Objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb la conservació de la biodiversitat de l'Agenda 2030.

b) Actuacions de millora de la governança en reserves de la biosfera:

· Formació i capacitació dels habitants i del personal de la reserva de la biosfera en matèria de conservació de la biodiversitat.

· Impulsar acords de custòdia del territori.

· Elaboració dels plans estratègics, estudis de les deficiències a les reserves de la biosfera, revisió de la zonificació, etc.

c) Foment del desenvolupament sostenible:

· Fomentar bones pràctiques empresarials en relació amb el respecte al medi ambient.

· Impulsar l'emprenedoria i la innovació empresarial sostenible (formació, capacitació i assessorament laboral).

· Impulsar la implantació de certificacions territorials de qualitat ambiental per acreditar la millora i el respecte a la biodiversitat.

· Impulsar la implantació de certificacions de qualitat de productes i serveis a la marca RB per millorar la sostenibilitat i la biodiversitat.

· Donar suport a la producció, promoció i comercialització en circuits curts de productes locals.

· Suport a l'associacionisme local orientat a potenciar activitats que coincideixin amb l'objectiu de conservació de la biodiversitat de les reserves de la biosfera.

d) Suport a la sostenibilitat del turisme, la millora del patrimoni cultural i del paisatge:

· Millora de la planificació del turisme a les reserves de la biosfera (ordenació i regulació).

· Millora de la infraestructura d'ús públic existent per a ús turístic.

· Senyalització d'infraestructures i punts d'interès ambiental conforme al manual d'imatge aprovat pel Comitè Espanyol del Programa MaB.

· Millora de l'accessibilitat de les infraestructures d'ús públic i integració paisatgística d'infraestructures rurals.

· Creació d'experiències d'ecoturisme i implantació de sistemes de certificació de sostenibilitat turística.

· Conservació i posada en valor del patrimoni cultural material i immaterial, inclosos inventaris, relacionat amb la conservació i millora del paisatge i els recursos naturals.

· Projectes de recuperació paisatgística.

e) Mesures de suport al maneig agroecològic i forestal sostenible dels recursos naturals i posada en valor dels coneixements tradicionals, que promoguin l'eficiència dels recursos i d'una economia baixa en carboni:

· Conservació de varietats locals, oliveres i oliverars monumentals, bancs de germoplasma, etc.

· Potenciació de l'agricultura ecològica per afavorir la biodiversitat local.

· Foment de la ramaderia extensiva per afavorir la biodiversitat local.

· Impuls d'activitats tradicionals.

· Recuperació de vies pecuàries.

· Promoció de l'economia circular.

· Foment de l'ús d'energies netes en iniciatives d'autoconsum.

· Impuls a la mobilitat sostenible i reducció de CO2.

· Incorporació de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic a escala local.
Requisits a) Les actuacions s'hauran de realitzar dins els límits de l'àmbit de cada reserva de biosfera a Catalunya.

b) Les actuacions han d'estar directament vinculades amb els instruments de planificació i/o gestió de les reserves de biosfera de Catalunya següents:

Reserva de la Biosfera del Montseny:

https://parcs.diba.cat/documents/82976683/169776594/PlaAccioRBM21_30.pdf/aa7973cb-13ea-596e-1c61-ff3fb9884934?t=1623326076433

Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre:

https://www.ebrebiosfera.org/docs/PLA_GESTIO_2017_RdBTE.pdf

c) Les actuacions que així ho requereixin hauran de comptar amb les autoritzacions prèvies de les administracions competents.

d) Les entitats sol·licitants han d'haver operat en el territori un mínim d'un any des del dia de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

 
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de les subvencions i justificar-les en el termini que indiqui la corresponent convocatòria, per tal que es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria de subvencions corresponent.
Normativa
 • Correcció d'errades de bases reguladores (DOGC núm. 8705 de 08.07.2022)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8696 de 27.06.2022)
 • Observacions S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària executada entre partides o conceptes de despesa, que no podrà ser superior al 20%, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat. L'òrgan competent només acceptarà aquestes desviacions pressupostàries si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.