Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2022-2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2022-2023, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/15/2019, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm (DOGC núm. 7808, de 12.2.2019).

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura que hagi estat realitzada d'acord amb les condicions que es fixen a l'annex VIII, part II, secció D del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com en aquestes bases reguladores i d'acord amb l'Ordre ARP/354/2016, per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.
Beneficiaris Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l'Estat, en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 i amb la finalitat prevista en l'article 42 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, i que:

a) Hagin obtingut alcohol brut amb un grau mínim del 92% vol.

b) L'alcohol pel qual se sol·liciti l'ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb finalitats industrials o energètiques, així com en el cas previst en l'apartat 9.3 d'aquest annex 1.

c) Estiguin autoritzats per a la destil·lació de subproductes en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

d) Estiguin inscrits en el registre territorial a què es refereix l'article 40 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, que disposa el codi d'activitat i de l'establiment (CAE) previst en l'article 41 de l'esmentat Reglament.
Característiques Procediment d'autorització de destil·ladors/es

1 Els destil·ladors o les destil·ladores interessats/des que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 3 presentaran una sol·licitud d'autorització que s'adreçarà al director o directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i que es presentarà per mitjans telemàtics des de la pàgina web de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, com a màxim el 31 de juliol de la campanya anterior a la qual hagi de tenir efecte l'autorització.

2 Juntament amb la sol·licitud, els/les destil·ladors/es hauran de presentar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar la data i l'administració i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feia referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment.
Dotació pressupostària D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 30.562.514 euros euros per a l'any 2023.
Quantia L'import de l'ajut a pagar als destil·ladors o destil·ladores autoritzats per la destil·lació dels subproductes és:
a) 1,100 euros/% vol/hl, per l'alcohol brut obtingut a partir de brises.
b) 0,500 euros/% vol/hl, per l'alcohol brut obtingut a partir de vi i mares.

Com a compensació de les despeses de transport i recollida dels subproductes, el/la destil·lador/a ha de pagar al productor els imports següents quan hagi estat aquest últim el que ha suportat la despesa:
a) 0,571 euros/% vol/hl, per brises lliurades.
b) 0,400 euros/% vol/hl, per vi i mares lliurades.
Lloc de presentació Per mitjans telemàtics des de la pàgina web de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment establert en l'annex 2.
Termini de presentació Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2023.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8767 de 06.10.2022)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7808 de 12.02.2019)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.