Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Objecte L'objectiu dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat» és afavorir i impulsar la digitalització, el creixement, la seguretat i la millora de la competitivitat de les pimes a Espanya, conforme als objectius concrets que es descriuen a continuació per a cada programa:

a) Activa Indústria 4.0: programa d'assessorament especialitzat i personalitzat l'objectiu del qual és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l'empresa i l'elaboració d'un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d'oportunitats de digitalització personalitzades.

Programa orientat a pimes de la indústria manufacturera per a impulsar la seva transició a Indústria 4.0.

b) Activa Creixement: programa d'assessorament especialitzat i personalitzat l'objectiu del qual és oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa a fi de detectar les seves àrees potencials de creixement i l'elaboració d'un Pla de Creixement amb proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances, entre altres.

Programa orientat a tota mena de pimes, especialment les petites empreses amb capacitat de creixement empresarial.

c) Activa Ciberseguretat: programa d'assessorament especialitzat i personalitzat l'objectiu del qual és oferir una anàlisi de la situació actual de l'empresa en matèria de Ciberseguretat per a conèixer el seu nivell de seguretat i elaboració d'un Pla de Ciberseguretat específic per a la mateixa amb un disseny personalitzat d'accions de millora de ciberseguretat.

Programa orientat a tota mena de pimes, especialment aquelles que desitgin millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat.
Beneficiaris Les ajudes que es concedeixin en el marc de la present ordre van dirigides a empreses que tinguin la condició de PIME, conforme al que s'estableix en l'article 1.2 d'aquesta ordre.

Podran obtenir la condició de beneficiàries en les corresponents convocatòries les pimes que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent.

Deuran a més complir amb els següents requisits:
a) Que estiguin inscrites en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda.
b) Que tinguin el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.
c) Que compleixin amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, referent als requisits per a obtenir la condició de beneficiària, no podent estar culpables en algunes de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la mateixa llei.
d) Que no tinguin deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, o estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
Característiques Les activitats objecte d'ajuda podran realitzar-se en la totalitat del territori nacional.

Cada convocatòria regularà l'àmbit geogràfic d'aplicació concret d'aquestes ajudes.
Termini de realització El període subvencionable en el qual es realitzaran les activitats objecte de l'ajuda es determinarà en cada convocatòria.
Dotació pressupostària En les convocatòries s'indicaran expressament les fonts de finançament d'entre les anteriors i el pressupost específic d'aquestes.
Quantia La modalitat de les ajudes que es concedeixin en el marc de la present ordre tindrà la consideració d'ajudes en espècie consistents en la recepció d'un assessorament personalitzat que permeti el creixement de les pimes, l'impuls de la seva transformació digital o la millora dels seus nivells de ciberseguretat, conforme al programa corresponent.

La quantia corresponent, entès com l'equivalent de subvenció bruta, es determinarà en cada convocatòria.
Lloc de presentació La sol·licitud s'emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI a través de la qual haurà d'emplenar-se el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits.
Termini de presentació El termini per a la presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi en la corresponent convocatòria.
Normativa Bases reguladores (BOE 204 de 25.08.2022)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.