Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Correcció d'errors de bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Advertits errors en el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicat en el «Boletín Oficial del Estado» número 263, de 3 de novembre de 2021, es procedeix a efectuar les oportunes rectificacions:

En la pàgina 133402, annex I, apartat F, tercer guió, epígraf i), en la tercera línia,

on diu:
«... En els dipòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície sigui d'1:30-50. En els dipòsits circulars, la relació altura-diàmetre sigui de 1:3 a 1:4...»,

ha de dir:
«... En els dipòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície serà d'1:30 a 1:50. En els dipòsits circulars, la relació altura-diàmetre serà de 1:3 a 1:4...».


En la pàgina 133402, annex I, apartat F, tercer guió, epígraf *iii), primer guió,

on diu:
«– Profunditat-superfície 1:5 si altura < *3m.»,

ha de dir:
«– Profunditat-superfície 1:50 si altura < *3m.».
Normativa
  • Correcció d'errors de Real Decreto 948/2021 (BOE 186 de 04.08.2022)
  • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
  • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.