Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte La present resolució regula la Convocatòria d'ajudes mitjançant la qual s'executa el Programa Kit Digital, dirigida a la digitalització de les petites empreses , microempreses i persones en situació d'autoocupació compreses en el Segment II de l'article 7.2 de les Bases Reguladores, això és, petites empreses entre 3 i menys de 10 empleats, i conforme al que disposa el punt 3 del mateix article pel qual es determina el segment de beneficiaris que poden sol·licitar la subvenció.

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les entitats compreses en el citat Segment II, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva, d'acord amb l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, aplicant el criteri establert en l'article 16 de les Bases Reguladores i conforme al que es disposa en l'apartat sisè de la present Convocatòria.
Beneficiaris Podran ser beneficiaris d'aquesta Convocatòria d'ajudes les entitats de l'article 7.1.a) de les Bases Reguladores, això és, petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol, compreses en el Segment II que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores:

b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats


No podran ser beneficiàries en aquesta Convocatòria:

Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització, conforme a l'article 7.4 de les Bases Reguladores.

Les persones en situació d'autoocupació que tinguin la consideració d'autònoms societaris o autònoms col·laboradors, en els termes previstos en la normativa aplicable, conforme a l'article 7.4 de les Bases Reguladores.

Les unions temporals d'empreses (UTE), conforme a l'article 7.4 de les Bases Reguladores.

Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital.

Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.

Els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.
Característiques 1. Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina a l'efecte d'aquesta convocatòria “bo digital”) d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores.

2. Podran destinar-se aquestes ajudes a l'adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. De conformitat amb l'article 3.2 de les Bases Reguladores, hi haurà millora funcional quan concorrin les següents circumstàncies:
• Que la solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertanyi, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores.
• i que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent
Dotació L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €)


De conformitat amb l'article 18.2 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la present Convocatòria, l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de sis mil euros (6.000 €), en estar dirigides únicament al Segment II.
Requisits Únicament podrà sol·licitar-se una ajuda per cada petita empresa, microempresa, o persona en situació d'autoocupació de les compreses en el Segment II de l'article 7.2 de les Bases Reguladores
Lloc de presentació sol·licituds Les sol·licituds seran realitzades pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització, i es presentaran únicament a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats en l'Annex I de la present Convocatòria, habilitat en la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/)
Termini de presentació sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, computant-se des del 2 de setembre de 2022 a les 11.00 hores fins al 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores, de conformitat amb l'article 23.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 26.1 de les Bases Reguladores.

Aquest termini conclourà abans si s'esgotés el crèdit pressupostari establert en l'apartat tercer de la present Convocatòria.
Normativa
 • Ampliació de termini (BOE 52 de 02.03.2023)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 184 de 02.08.2022)
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 181 de 29.07.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 • Observacions No seran subvencionables aquelles actuacions que no respectin plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental i el principi de «no causar un perjudici significatiu» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

  Llevat que les convocatòries estableixin un termini inferior, el termini màxim de presentació de la justificació serà el següent:

  a) Per a la primera fase de prestació de la solució: Sis (6) mesos des de la validació de l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.

  b) Per a la segona fase de prestació de la solució: Tres (3) mesos des de la finalització daquesta fase.»
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.