Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d'abril de 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts destinats a les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d'abril de 2022, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/181/2022, de 20 de juliol (DOGC núm. 8716, de 25.7.2022).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones agricultores professionals, les explotacions agràries prioritàries (EAP) i joves agricultors/es persones físiques que siguin agricultors/es professionals o que hagin estat beneficiaris d'un ajut a la primera instal·lació de les convocatòries 2019, 2020 i 2021, o joves agricultors/es instal·lats en una explotació constituïda com a persona jurídica i que aquesta té la consideració d'EAP i on el/la jove agricultor/a té un nombre d'accions o participacions que suposen un capital social igual o superior al del soci de major participació.
Requisits - La persona sol·licitant de l'ajut per les gelades ha de coincidir amb la persona titular de la DUN 2022.

- El nivell d'afectació en el conjunt de l'explotació, entenent com a explotacions diferents la de fruiters, cirera, nespres i altres fruiters, i fruita seca, ha de ser superior al 30%.

- La superfície admissible màxima és la que consti a l'acta de peritatge que fixa el nivell d'afectació en el conjunt de l'explotació, sempre que aquesta sigui inferior o igual a la declarada a la DUN 2022, abans del 13 de maig.

- La superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.
Dotació pressupostària 24.000.000 euros.

12.000.000 euros i 12.000.000 euros per als anys 2022 i 2023, respectivament.
Quantia Els ajuts consisteixen en una compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d'abril de 2022, en relació amb el seu grau d'afectació. L'import màxim de l'ajut s'ha calculat a partir de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries d'acord amb el que estableix el punt 10 de l'article 25 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, d'acord amb el que estableixen els subapartats 2, 3, 4 i 5 següents.

La intensitat de l'ajut serà diferent segons la ubicació de l'explotació agrària. (veure art. 5).
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades..
Termini de presentació S'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 9 de setembre de 2022, inclòs. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8719 de 28.07.2022)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8716 de 25.07.2022)
 • Observacions El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant finalitza el 30 de novembre de 2022, inclòs. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.