Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Objecte Aquesta línia de subvencions té com a objecte reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Beneficiaris Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.
Accions subvencionables a) Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.

b) Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.
Despeses subvencionables Es consideren despeses subvencionables les inversions i les despeses establertes en l'article 15.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, que estiguin directament relacionades i siguin necessàries per a la realització dels projectes, i es materialitzin en el termini que va des de la presentació de la sol·licitud fins a la data de finalització del projecte, sens perjudici del que preveu l'article 4.3 del mateix Reial decret.

Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. S'exclou expressament de les despeses subvencionables l'impost sobre el valor afegit (IVA).
Termini de realització El termini màxim per a l'execució de les actuacions és el 31 de desembre de 2023.
Dotació pressupostària La convocatòria d'aquestes subvencions fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar.
Quantia La intensitat màxim de l'ajuda, d'acord amb l'article 18.1 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, no podrà superar el 80 % del cost de tots els conceptes subvencionables.

L'import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l'ajuda.
Lloc de presentació La presentació de les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 8717 de 26.07.2022)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.