Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0 en el sector agrari, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i d'acord amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022).
Beneficiaris a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions ramaderes i/o agrícoles sempre que tingui la consideració de PIMES.

b) Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris, entenent per tals els qui desenvolupin activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 en l'Impost d'activitats Econòmiques sempre que tingui la consideració de PIMES.

c) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d'una explotació agrícola i/o ramadera.

d) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que els projectes d'inversió es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.
Accions subvencionables Seran inversions elegibles els projectes que contemplin l'adquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris inclosos en el llistat que publiquin les comunitats autònomes en les corresponents convocatòries, conforme al que s'estableix en l'annex III d'aquest reial decret. Els equips hauran de complir amb, almenys, un dels requisits mínims indicats per a cada cas en l'annex III.
Despeses subvencionables a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas s'admetrà que tals despeses superin el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.
Termini de realització Les actuacions i inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.
Dotació pressupostària  La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 22.710.940,23 euros.
Quantia La quantia subvencionada es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb l'article 24 del Reial decret 948/2021, i considerant els criteris de priorització dels articles 7.4 i 25 del Reial decret 948/2021 i l'article 1.4 de l'Ordre ACC/65/2022.

La intensitat màxima de l'ajuda serà del 40% dels costos elegibles.

No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 22.1 d) o de beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.
Lloc de presentació En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts, així com la documentació que l'ha d'acompanyar, en l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat mitjançant l'imprès normalitzat.

La resta de sol·licituds es presenten per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Normativa
 • Modificació de Dotació (DOGC 8813 de 15.12.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC 8674 de 24.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa com a màxim 3 mesos després de la seva finalització i dins el termini d'execució que estableixi la resolució de convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.