Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, d'acord amb les bases reguladores que aprova el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril (DOGC núm. 8648, de 14.04.2022), per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Beneficiaris a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIMES.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent, que integrin, un mínim de cinc titulars d'explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES. No obstant això, aquest número serà de tres en el cas de les illes Canàries i les Illes Balears en atenció a les condicions d'insularitat.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.

d) Centres gestors de fems sempre que tinguin la consideració de PIMES.
Accions subvencionables a) Actuació 1-Millora de l'eficiència mediambiental de les instal·lacions d'emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes: consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 10 relacionades amb l'adaptació o cobriment de les basses/dipòsits exteriors de fems nous o existents amb o sense aprofitament energètic en la pròpia explotació, que redueixin les emissions d'amoníac, gasos efecte d'hivernacle i gasos contaminants.

b) Actuació 2-Millora de la gestió i aprofitament dels fems: consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 10 relacionades amb l'emmagatzematge, tractament o valorització de les dejeccions ramaderes que no comportin un augment d'emissions d'amoníac, gasos efecte d'hivernacle i gasos contaminants.
Despeses subvencionables a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas s'admetrà que tals despeses superin el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.
Termini de realització  Les actuacions i les inversions subvencionables han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.
Dotació pressupostària La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 10.465.401,60 euros.
Quantia La quantia subvencionada es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb l'article 11 del Reial decret 948/2021, i considerant els criteris de priorització de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.
La intensitat màxima de les ajudes serà, amb caràcter general, d'un 50% del cost elegible excepte en el cas dels beneficiaris contemplats en l'article 8.2, el límit màxim del qual s'estableix en un 25%. Aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1 c) o aquelles els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.
Lloc de presentació En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts, així com la documentació que l'ha d'acompanyar, en l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat mitjançant l'imprès normalitzat.

La resta de sol·licituds es presenten per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Normativa
 • Modificació de dotació (DOGC 8813 de 15.12.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC 8674 de 24.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa com a màxim 3 mesos després de la seva finalització i dins el termini d'execució que estableixi la resolució de convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.