Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i d'acord amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Beneficiaris Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'una explotació agrícola o ramadera.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d'una explotació agrícola o ramadera.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions agrícoles i ramaderes concretes, que hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.
Accions subvencionables Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Actuació 1-Millora de l'eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes. No es consideraran instal·lacions auxiliars les relacionada amb els equips de bombament i reg en la pròpia explotació.

b) Actuació 2-Valorització energètica de fems i de biomassa agrícola:
1r Inversions en plantes de biogàs de petita capacitat.
2n Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb destinació final energètica.
Despeses subvencionables a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas s'admetrà que tals despeses superin el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.
Termini de realització Les actuacions i inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.
Dotació pressupostària La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 2.903.617,82 euros.
Quantia La quantia subvencionada es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb l'article 21 del Reial decret 948/2021, i considerant els criteris de priorització dels articles 7.4 del Reial decret 948/2021 i 1.3 de l'Ordre ACC/65/2022 d'11 d'abril.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Per a les inversions corresponents a l'actuació 1:
Límit màxim: 30% del cost elegible.

b) Per a les inversions corresponents a l'actuació 2:
Límit màxim: 45% del cost elegible.
Lloc de presentació En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts, així com la documentació que l'ha d'acompanyar, en l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat mitjançant l'imprès normalitzat.

La resta de sol·licituds es presenten per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Normativa
 • Modificació de dotació (DOGC 8813 de 15.12.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC 8674 de 24.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa com a màxim 3 mesos després de la seva finalització i dins el termini d'execució que estableixi la resolució de convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.