Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la transformació integral i la modernització d'hivernacles, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648, de 14.04.2022).
Beneficiaris Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d'hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d'una explotació agrícola.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació i qualsevol organització de productors de fruites i hortalisses, cooperativa o societat agrària de transformació reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual són titulars d'una explotació agrària de producció d'hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle.
Accions subvencionables Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Actuació 1-Transformació integral: La transformació integral de l'hivernacle consistirà en la demolició d'un hivernacle preexistent i la seva substitució per un altre hivernacle que compleixi les característiques mínimes establertes en l'annex II i la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 16.

La superfície d'hivernacle substitutiu podrà superar a la del substituït en el cas que l'increment sigui necessari per a aconseguir la «superfície mínima» indicada en l'annex II, o per a incorporar àrees de la mateixa parcel·la, susceptibles de ser hivernades que abans de la intervenció tinguessin usos secundaris, com ara: camins, basses, instal·lacions elèctriques o altres instal·lacions no productives associades a l'hivernacle substituït.

b) Actuació 2-Modernització: Consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 16, en un hivernacle preexistent, havent de reunir l'hivernacle resultant almenys les característiques mínimes establertes en l'annex II. La superfície de l'hivernacle modernitzat podrà superar a la del preexistent només en el cas que l'increment sigui necessari per a aconseguir la «superfície mínima» indicada en l'annex II.
Despeses subvencionables a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas s'admetrà que tals despeses superin el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.
Termini de realització Les actuacions i inversions subvencionables han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril de 2024.
Dotació pressupostària La dotació d'aquesta convocatòria, amb caràcter de crèdit pluriennal, és de 271.440,40 euros
Quantia La quantia subvencionada es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb l'article 15 del Reial decret 948/2021 i considerant els criteris de priorització dels articles 7.4 i 17 del Reial decret 948/2021 i de l'article 1.2 de l'Ordre ACC/65/2022.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Per a les inversions de tipus productiu:
Límit màxim: 40% del cost elegible.

b) Per a les inversions de tipus no productiu:
Límit màxim: 65% del cost elegible.

Aquests límits podran incrementar-se en 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives o d'inversions els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.
Lloc de presentació En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts, així com la documentació que l'ha d'acompanyar, en l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat mitjançant l'imprès normalitzat.

La resta de sol·licituds es presenten per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per aquest tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (DOGC 8674 de 24.05.2022)
 • Correcció de Convocatòria (DOGC núm. 8663 de 09.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa com a màxim 3 mesos després de la seva finalització i dins el termini d'execució que estableixi la resolució de convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.