Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per a l'any 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Objecte

Finançament de les despeses derivades de la realització d'activitats de suport i promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i altres ens representatius de l'economia social d'àmbit estatal per a facilitar el compliment dels fins propis d'aquestes entitats.

Beneficiaris

a) De les subvencions a les actuacions d'àmbit estatal de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses:

. Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter intersectorial.

. Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció.

. Altres ens representatius de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.

. Altres associacions, fundacions i universitats. En aquest apartat es consideraran incloses les associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter sectorial.

b) Per a les despeses de funcionament:

. Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter intersectorial.

. Entitats associatives de caràcter intersectorial i àmbit estatal de cooperatives, de societats laborals i d'associacions d'empreses d'inserció.

. Entitats associatives de caràcter sectorial i d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.

. Altres ens representatius de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals. Aquests ens representatius de l'economia social hauran de comptar entre els seus associats, almenys, amb cinc associacions d'àmbit estatal entre les de cooperatives i les de societats laborals.

Accions subvencionables

1. Seran objecte de subvenció les activitats d'àmbit estatal contemplades en l'article 3.1 de l'Ordre *ESS/739/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la present convocatòria:

a) Accions de suport i assessorament a emprenedors, autònoms i promotors de l'economia social.

b) Programes de foment de la cultura emprenedora, de l'autoocupació, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.

c) Campanyes de comunicació i divulgació orientades a la promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, i que es realitzin a través de qualsevol mitjà de comunicació, incloses les noves tecnologies de la informació.

En el cas de campanyes realitzades després de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado i abans de dictar-se la resolució de concessió de la convocatòria, l'entitat sol·licitant comunicarà al Ministeri de Treball i Economia Social els suports en els quals es va desenvolupar la campanya. En el cas que les campanyes es realitzin una vegada dictada la resolució de concessió de la present convocatòria en la qual es determinen les entitats beneficiàries d'aquesta, el Ministeri de Treball i Economia Social coordinarà, juntament amb les entitats beneficiàries, les accions de comunicació i divulgació i tindrà coneixement previ d'aquestes campanyes.
Les entitats beneficiàries seran les responsables d'incloure els seus missatges específics, així com de produir la campanya i efectuar la compra dels suports.

d) Elaboració i publicació d'estudis, treballs de documentació, anàlisi i recerca i altres actuacions anàlogues.

e) Activitats de formació tendents a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.

f) Organització de congressos, seminaris, jornades, presència en fires i altres activitats de naturalesa similar, amb convocatòria pública de realització de l'activitat.

Termini de realització

Les despeses de funcionament subvencionables mitjançant aquesta convocatòria seran aquells realitzats per les entitats associatives en el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclusivament, que s'hagin efectivament pagat amb anterioritat a l'1 de febrer de 2023, en els termes de l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre ESS/739/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions previstes en la present convocatòria.

Dotació pressupostària

Quantia total pressupostada de la subvenció per a l'any 2022 ha estat de:

. 5.221.040 €, respecte a subvencions per a activitats de formació, difusió i foment del treball autònom, de l'ES i de la RSE.

. 3.000.000 € respecte al desenvolupament de les mesures contingudes en l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2021-2027.

. 2.216.960 €, respecte a despeses de funcionament de les entitats beneficiàries.

Quantia

- Despeses d'activitats:

Per a les activitats assenyalades en l'article 3.1.a), b) i c) de l'Ordre ESS/739/2017, l'import màxim de la subvenció a concedir serà de 150.000 euros.

Per a les activitats assenyalades en l'article 3.1. d), e) i f) de l'Ordre ESS/739/2017, l'import màxim de la subvenció a concedir serà de 50.000 euros.

- Despeses de funcionament:

La determinació de les quanties individualitzades de les subvencions per a les despeses de funcionament es realitzarà distribuint els crèdits assignats a cada grup de beneficiaris dels assenyalats en l'article 2.1.b) de l'Ordre ESS/739/2017, entre les entitats que formen cada grup en proporció a la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris objectius d'atorgament d'aquestes subvencions recollits en l'article 5.3 d'aquesta ordre.

No obstant això, el que s'estableix en el paràgraf anterior, es garantirà una quantitat mínima a cadascuna de les entitats que compleixin els requisits exigits per a ser beneficiàries d'aquesta mena de subvenció:

a) 10.000 euros per a les associacions professionals de treballadors autònoms de caràcter intersectorial.

b) 30.000 euros per a les associacions de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció, i per als altres ens representatius de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.

c) 15.000 euros per a aquelles entitats, de les previstes en el paràgraf anterior, que només justifiquin despeses de les lletres c) a j) de l'article 4.2 de l'Ordre ESS/739/2017.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es dirigiran a la Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses i hauran de presentar-se en la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social:

https://www.mites.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm, mitjançant signatura a través de DNI electrònic o un certificat electrònic d'una altra autoritat de certificació reconeguda.

Termini de presentació

Vint dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 94 de 20.04.2022)
  • Bases reguladores (BOE 183 de 2.8.2017)