Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat sis-cents milions d'euros (600.000.000,00 €), que seran finançats a través de la corresponent partida pressupostària per a l'execució del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en l'article de la qual 9 s'indica que l'ajuda concedida en el marc del Mecanisme se sumarà a la proporcionada conformement a altres programes i instruments de la Unió, i que les reformes i els projectes d'inversió podran rebre ajuda d'altres programes i instruments de la Unió Europea sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost. Així mateix, serà aplicable el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Normativa
 • Modificació de convocatòria (BOE 139 de 11.06.2022)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 49 de 26.02.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.