Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (Modificació de
Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte 3.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 621813).”

3.2 Es modifica el quart paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“L'ajut objecte d'aquesta convocatòria està sotmès al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i, a més de la norma que estableix les bases reguladores, al Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del component Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer, que inclou la inversió C3.I4: Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari. Aquest règim d'ajuts ha estat notificat per l'Administració general de l'Estat a la Comissió, que li ha assignat el número d'ajut SA.64328 (2021/N) i es convoca en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.”

3.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:

“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la transformació integral i la modernització d'hivernacles, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648, de 14.04.2022).”
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (DOGC 8674 de 24.05.2022)
 • Correcció de Convocatòria (DOGC núm. 8663 de 09.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.