Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (Correcció de Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte En el segon paràgraf del preàmbul, on diu:

“La secció 2a del capítol II del Reial decret 948/2021 conté les disposicions específiques sobre aquest ajut relatiu al Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), i, en l'annex VI, estableix la distribució territorial del seu pressupost.”

Ha de dir:

“La secció 2a del capítol II del Reial decret 948/2021 conté les disposicions específiques sobre aquest ajut relatiu al Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles, i, en l'annex VI, estableix la distribució territorial del seu pressupost.”

 
Normativa
 • Correcció de Convocatòria (DOGC núm. 8663 de 09.05.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8656 de 28.04.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.