Premi Nacional de Teatre corresponent a l'any 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

El Premi Nacional de Teatre recompensarà la meritòria labor d'una persona o entitat en l'àmbit teatral, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2021.

El Premi s'atorgarà amb base en les activitats de creació teatral realitzades per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l'obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a la vida teatral espanyola.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional de Teatre corresponent a l'any 2022 seran presentades pels membres del Jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb el teatre, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al Ministre de Cultura i Esport o al President del Jurat, una vegada constituït.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d'aquestes propostes serà el 29 de juliol de 2022.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 104 de 02.05.2022).
  • Modificació de bases reguladores (BOE 269 de 8.11.2011).
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 286 de 27.11.2009).
  • Bases Reguladores.