Servei d'Ajuts i Subvencions
 
 

Subvencions en matèria de promoció econòmica dins la línia "Emprèn a Torrefarrera" (Aprovació definitiva de bases reguladores)

Organisme atorgant AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
Objecte Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions per a la implantació en el municipi de noves activitats comercials i industrials.
Beneficiaris Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases:

1. Les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat la seva activitat empresarial o comercial al municipi de Torrefarrera.

2. Les persones físiques o jurídiques que hagin adquirit el traspàs d’una activitat empresarial o comercial al municipi de Torrefarrera que no hagi estat beneficiària de cap subvenció de l’Ajuntament de Torrefarrera, des de l’any 2017, excepte en el cas de transmissió per jubilació. Queden excloses les transmissions entre familiars per consanguinitat i afinitat fins a segon grau.

3. Les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat la seva activitat empresarial o comercial al municipi de Torrefarrera quan els seus òrgans socials estiguin formats majoritàriament per dones.

Els beneficiaris han d’haver obtingut l’autorització per part de l’Ajuntament, per l’exercici de l’activitat que vulguin desenvolupar i per a les obres que hagin d’executar
Accions subvencionables Aquesta subvenció té per finalitat:

- Fomentar la implantació de noves activitats industrials i comercials al municipi

- Fomentar l’emprenedoria

- Promoure l’ocupació de locals buits

- Dinamitzar les diferents zones comercials del municipi

- Potenciar el comerç de proximitat i impulsar la creació de noves activitats per a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi.

- Promoure la igualtat efectiva de les dones al mercat de treball.
Despeses subvencionables Seran subvencionables els costos d’inversió i despeses de primer establiment i posada en marxa de l’activitat satisfetes pel sol·licitant, així com el cost de les actuacions de millora, renovació, ampliació de les instal·lacions o equipaments i actuacions de millora de la imatge exterior del punt de venda o de negoci, en el cas de traspàs.

En cap cas, es subvencionarà l’adquisició de béns immobles ni les quantitats satisfetes en concepte d’IVA.

En el cas de béns mobles, només es subvencionaran aquells que estiguin directament relacionats amb l’activitat que es desenvolupi i es tinguin en compte per al càlcul de la base imposable de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Requisits Tots els beneficiaris hauran de complir amb els següents requisits:

- No incórrer en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social, la Hisenda Pública i l’Ajuntament de Torrefarrera, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

- Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

- No haver resultat beneficiaris de la mateixa línia de subvencions per part de l’Ajuntament de Torrefarrera, en els darrers 4 anys.

- Mantenir l’activitat empresarial o comercial oberta al públic al menys durant un any.

La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.
Termini de realització El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’efectiva realització de les obres en el termini màxim d’un mes des de la seva finalització.
Dotació pressupostària La dotació econòmica d’aquesta subvenció anirà a càrrec de la corresponent aplicació del pressupost de l’Ajuntament, que es determinarà en l’acord de la convocatòria.
Quantia a) Per la instal·lació de noves activitats industrials o comercials a Torrefarrera.

● Activitats situades a les zones empresarials de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) de l’empresa. S’estableixen els següents trams:
- Fins a 1.000 m2: Fins a 1.000 €
- De 1.001 m2 en endavant: Fins a 2.000 €

● Activitats situades al nucli urbà de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) del local empresarial. S’estableixen els següents trams:
- Fins a 100 m2: Fins a 1.500 €
- A partir de 101 m2 en endavant: Fins a 2.000 €

● Subvencions per a empreses que es localitzin al casc antic del municipi de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) del local empresarial. S’estableixen els següents trams:
- Fins a 100 m2: Fins a 2.000 €
- A partir de 101 m2 en endavant: Fins a 2.500 €

b) Pel traspàs d’activitats empresarials o comercials

● Activitats situades a les zones empresarials de Torrefarrera. Fins a 1.500 €

● Activitats situades al nucli urbà de Torrefarrera. Fins a 2.000 €

c) Per la instal·lació de noves activitats comercials i industrials implantades quan els òrgans d’administració dels quals estiguin composats en més del 50% per dones:

● Activitats comercials de locals fins a 100 metres i industrials fins a 1000 metres. Fins a 2.000 €.

● Activitats comercials de locals de més de 100 metres i industrials de més de 1000 metres. Fins a 2.500 €.
Lloc de presentació Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’haurà de presentar en instància normalitzada al registre general de l’Ajuntament de Torrefarrera, per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, acompanyada de la documentació.
Termini de presentació Cada convocatòria establirà el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds.
Normativa
 • Aprovació definitiva de bases (BOP Lleida 6 de 11.01.2022)
 • Aprovació incial d'Ordenances (BOP Lleida 224 de 19.11.2021)
 • Observacions Les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació fins a esgotar el crèdit previst en la convocatòria.
   
  © 2013 Ajuntament de Torrefarrera
  Aquest és un servei ofert per l'Ajuntament de Torrefarrera, i prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.